община ветово

Въведени са временни противоепидемични мерки на територията на Община Ветово

З А П О В Е Д

№ РД-390

гр. Ветово, 19.05.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2, чл. 44 ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 год. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 от 14.05.2020 год. , на Министерския съвет за извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 год. ,Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 год. , Решение №482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 от юли 2020 год. на Министерския съвет, Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 год., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 год., Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020 год. , Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021 год. и предложение от Главния държавен инспектор, разпространението на COVID-19 на територията на страната, Заповед № РД-01-355/18.05.2021 год. на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Ветово считано от 19.05.2021 г.:

 1. От 31.05.2021 г. се разрешава присъственият учебен процес на всички ученици и се допуска провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда.
 2. От 19.05.2021 г. отпада забраната за провеждане на присъствено обучение, във висшите заведения.
 3. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
 4. Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала.
 5. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
 6. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, театри, сценични прояви, концерти, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри и други сценични прояви).
 7. Допуска се организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.
 8. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Изключение от забраната се допуска по отношение на провеждане на спортни състезания на открито, на които се допуска публика, при заемане на 50% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.
 9. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.
 10. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.
 11. Посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице.
 12. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
 13. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 14. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 15. РУ – Ветово да осъществява контрол за стриктното спазване на чл. 8, ал. 3 от Закона за закрила на детето.

II. Заповедта влиза в сила от 19.05.2021 г.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Гражданите на Община Ветово могат да се запознаят с актуалните мерки въведени от Министъра на здравеопазването на следния интернет адрес: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

НЕРМИН КЯЗИМОВА,

Зам.-кмет на Община Ветово

(Съгл. Заповед №РД-386/18.05.2021 г.)

Сподели: