община две могили

Въведени са временни противоепидемични мерки на територията на община Две могили

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ·ОБЛАСТ РУСЕ

7150 Две могили, бул. ”България” 84, тел./факс 08141/9208, тел. централа: 08141/9205; 9207;

website: dvemogili.egov.bg; email: obshtina@dvemogili.egov.bg

З А П О В Е Д

669

20.10.2021 г., гр. Две могили

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 629 на Министерски съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021 г. и Решение № 395 на Министерски съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерски съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерски съвет от 28 юли 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор, както и Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Две могили, считано от 21 октомври 2021 г.:
 1. Преустановяват се посещенията в центровете за подкрепа на личностно развитие, детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
 2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер.
 3. Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.
 4. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.
 5. Преустановяват се груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.
 6. Директорите на училища и детски градини на територията на община Две могили да подават писмен доклад/информация, всеки петък от седмицата до 14:00 ч. на e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg, относно:

– дезинфекциране и водене на картон-график;

– брой карантинирани;

– брой заболели;

– контрол по спазване на противоепидемичните мерки.

 1. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от Министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Учебните занятия в училищата и детските градини при присъствено обучение се осъществяват при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и детските градини, утвърдени от Министъра на образованието и науката и Министъра на здравеопазването, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
 3. Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и целия педагогически и непедагогически персонал в училищата носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата.
 4.  Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито.
 5.  При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна среда не се допуска смесване на ученици от различни паралелки.
 6.  Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи.
 7.  Провеждането на присъствени групови занятия за деца в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи се допуска при осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и не повече от 5 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
 8.  Преустановяват се посещенията на музеи, галерии, кина, театри, концерти и други сценични прояви на закрито.
 9.  Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации.
 10.  Провеждането на спортни състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации се допуска без публика.
 11.  Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси.  
 12.  Преустановяват се посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.
 13.  Провеждането на събирания от частен характер /кръщенета, сватби и др./ се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито.
 14.  Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
 15.  На пазара в гр. Две могили да се спазва създадената организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 16.  Преустановява се провеждането на организирани екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.
 17.  Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма /работа от разстояние, надомна работа/, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 18.  Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла на чл. 1 от Закона за администрацията организират работния процес на работниците/служителите, като:

                 а/ установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 07:30 ч. и 10:00 ч., освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно и

                 б/ разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.

 1.  Въведените противоепидемични мерки, може да не се прилагат при следните условия:

а/ 100 % от персонала в съответния обект зает с мероприятието е ваксиниран, преболедувал COVID-19 или разполага с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването;

б/ ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

                 аа/ са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването или

                 бб/ представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/ мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, или бърз антигенен тест /до 48 часа преди влизане в обекта/, удостоверено с валиден документ, съгласно Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

в/ условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.

 1. Указания по прилагането на Заповедта по отношение на вида на обекта/дейността и приложимите мерки, когато това е необходимо, се дават от РЗИ-Русе.
  1. Заповедта влиза в сила от 21.10.2021 г. и отменя Заповед № 565/03.09.2021 г.
  2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Две могили.
  3. Контролът по изпълнение на настоящата Заповед ще се осъществява от РЗИ – Русе и РУ на МВР – Две могили.

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

Сподели: