Водосвет, молебен и мевлид за здраве и благополучие в Сливо поле

Въвеждат възможност за неприсъствено гласуване за общинските съветници в Сливо поле поради коронавируса

Време за прочитане: 8 мин.

Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр. 70/2020 г., които са в сила от 07.08.2020г. и законовата делегация регламентирана в чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА е необходимо да се регламентират в Правилника, условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по чл. 28а, ал. 1 и ал. 3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване. В резултат на приемане на измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Сливо поле, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета при провеждане на заседания от разстояние. Разпоредбите на новите чл. 58а и чл. 87а, както и съобразяването им със ЗМСМА, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседания от разстояние на постоянните комисии и на заседанията на Общински съвет- Сливо поле.

§ 1.Чл.53, ал.1 се допълва с изречение второ, със следното съдържание:При наличие на обстоятелства по чл.28а, ал.1 от ЗМСМА свикването на неприсъствени заседания на  комисиите се извършва по решение на председателя на общинския съвет.

§2.В чл.54,  се създава нова ал.4 със следното съдържание: При наличие на обстоятелства по чл.28а, ал.1 от ЗМСМА, ал.1 на чл.54 не се прилага, а организацията и провеждането на неприсъствените заседания на комисиите се извършва по реда и при условията на  ГЛАВА VІІ „А“ от настоящия правилник.

§ 3.Чл.57, ал.2 се допълва и придобива следната редакция: Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола, а при неприсъствени заседания проведени при условията на ГЛАВА VІІ „А“ от настоящия правилник – се подписва само от председателя на комисията.

§ 4. Създава се нова ГЛАВА VІІ „А“ със заглавие „Заседания на комисии при извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация“.

§ 5.Създава се нов член 58а със следния текст:

                  Чл. 58а, ал. 1. При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседания на  комисиите от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

                   Ал. 2. В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на комисиите от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседания на  комисиите от разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

                  Ал. 3.За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

                    т.1.При провеждане на заседания на комисиите, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.

                     т.2. При провеждане на заседания на комисиите, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет Сливо поле obs_sp@abv.bg в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на съответната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на комисиите, се удостоверяват с подписа на председателите на комисиите.

                   т.3.При неприсъствени заседания на  комисиите по ал.2 решенията могат да се вземат при спазване на следната процедура:При процедура за неприсъствено приемане на решения председателят на общинският съвет връчва срещу подпис на всеки член на комисия дневния ред за заседанието на  съответната комисия, материалите към него и проекта на решение за становище и гласуване не по-късно от пет  дни преди деня на заседанието. Срокът за представяне на становища и формуляр за гласуване от членовете на комисията в деловодството на общинския съвет е най-късно в деня преди деня обявен за заседание на съответната комисия. Депозирането  на становища и гласуване по дневния ред на комисията може да се извършва по служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет Сливо поле  obs_sp@abv.bg или предадени лично срещу подпис на председателя на общинския съвет. В последния случай, председателят на общинския съвет незабавно депозира в деловодството на общинския съвет полученото становище и формуляра за гласуване за входящ номер. Депозираните с входящ номер становища и формуляри за гласуване на членовете на комисията се предават незабавно на председателя на съответната комисия, чрез електронна поща на електронния адрес на Общински съвет Сливо поле  obs_sp@abv.bg  или лично срещу подпис от председателя на общинския съвет. Въз основа на становищата и изразеното гласуване на всеки член на съответната комисия по проекта за решение, председателят й депозира протокол за заседанието на  комисията с взети неприсъствени решения в деловодството на общинския съвет, придружени с всички становища и формуляри за гласуване, чрез електронна поща на електронния адрес на Общински съвет Сливо поле или предадено лично срещу подпис на председателя на общинския съвет. Депозирането на  протокола за заседанието на  комисията с взети неприсъствени решения в деловодството на общинския съвет, следва да се извърши не по-късно от два дни преди неприсъственото заседание на общинския съвет. Съставените протоколи за проведените заседания на комисиите, се удостоверяват с подписа на председателите на съответните комисии.

                  Ал. 4.При провеждане на заседания по ал. 1, ал. 2 и ал.3 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, както и правилата по ГЛАВА VІІ „А“ за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

     Ал.5. Решенията взети на заседанията по ал. 1, ал.2 и ал.3 се обявяват публично, чрез публикуване на протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на общината.

§ 6.В Чл.62 се създава нова ал.6 със следното съдържание: При наличие на обстоятелства по чл.28а, ал.1 от ЗМСМА заседанията на общинския съвет може да са неприсъствени по решение на председателя на общинския съвет.

§ 7.Променя се номерът на ГЛАВА Х – КОНТРОЛ  и става ГЛАВА XI.

§ 8.Наименованието на  „ГЛАВА  Х“ -„КОНТРОЛ“ се променя и придобива следната редакция  със заглавие: „Заседания на общинския съвет при извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация“, като се променя и съдържанието наГЛАВА  Х“, както следва:

              Създава се нов член 87а със следния текст:

              Чл.87а, ал. 1. При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

                  Ал. 2. В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

                  Ал. 3. За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

               т.1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.

               т.2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет Сливо поле obs_sp@abv.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.

               т.3. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения по ал.2 решенията могат да се вземат при спазване на следната процедура: Писмените материали и проектите за решения, заедно с мотивите към тях се внасят при председателя на Общинския съвет 10 дни преди заседанието на Общинския съвет и се регистрират от звеното за подпомагане на дейността на Общинския съвет. След провеждане на процедурата по ГЛАВА VІІ „А“, дневният ред за неприсъственото заседание на общинския съвет, проектите заедно с мотивите, всички материали към тях и формуляр за гласуване, се връчват по служебен имейл   или срещу подпис на всеки общински съветник 3 дни преди заседанието на Общинския съвет от председателя на общински съвет. Срокът за представяне на становища и формуляр за изразеното гласуване от всеки общински съветник се депозира най-късно  в деня и до часа на обявеното неприсъствено заседание на общинския съвет, чрез служебния имейл или получени, срещу подпис от председателя на общинския съвет.   Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници или получени срещу подпис от председателя на общинския съвет с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения или депозирани на хартиен носител се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.

                 Ал.4.При провеждане на заседания по ал. 1, ал. 2 и ал.3 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

                 Ал.5. Решенията взети на заседанията по ал. 1, ал.2 и ал.3 се обявяват публично.

§ 9.Променя се номерът на ГЛАВА ХIУЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ и става ГЛАВА XII.

§10.Променя се номерът на ГЛАВА XII ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ и става ГЛАВА XIII.

§11.Променя се номерът на ГЛАВА XIII – ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ и става ГЛАВА XIV.

§12.Създава се нов § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на действащия правилник, със следното съдържание: Правилникът за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА   ОРГАНИЗАЦИЯТА  И  ДЕЙНОСТТА НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ  И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ е приет на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с Решение № ………………. По Протокол № ….. от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на …………… и влиза в сила от датата на приемането му.

Сподели:

Още новини от деня