Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Въвеждат се нови противоепидемични мерки на територията на Община Ветово

Време за прочитане: 2 мин.

З А П О В Е Д

№ РД-174

гр. Ветово, 12.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2, чл. 44 ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването и във връзка със заседание на Областния оперативен щаб на 12.03.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. В срок до 01.04.2021 г. включително се преустановяват присъствените групови занятия в езиковите центрове, образователните центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица на територията на община Ветово.
  2. В срок до 01.04.2021 г. провеждането на масови мероприятия на открито на територията на община Ветово не се допускат.
  3. В срок до 01.04.2021 г. се преустановява организирането, функционирането и посещението на пазари тип „Битаци“ на територията на община Ветово.
  4. В срок до 01.04.2021 г. се преустановява дейността на пенсионерските клубове на територията на община Ветово.
  5. В срок до 01.04.2021 г. се преустановява провеждането на репетиции и изяви в народните читалища, както и дейностите на фолклорни и други самодейни, непрофесионални формации на територията на община Ветово.
  6. С цел социална изолация за опазване живота и здравето на хората, в срок до 01.04.2021 г. се забранява посещението на непълнолетни лица без придружител в заведения за хранене и развлечения, в това число ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, търговски обекти.
  7. РУ – Ветово да осъществява контрол за стриктното спазване на чл. 8, ал. 3 от Закона за закрила на детето.
  8. Заповедта влиза в сила от 12.03.2021 г.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Гражданите на Община Ветово могат да се запознаят с актуалните мерки въведени от Министъра на здравеопазването на следния интернет адрес: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

НЕРМИН КЯЗИМОВА,

Зам.-кмет на Община Ветово

(Съгл. Заповед №РД-144/02.03.2021 г.)

Сподели:

Още новини от деня