белоев проект пожари

Въвеждаща пресконференция по проект „Партньорства за преодоляване на бедствия за сигурен регион“

Днес, 30 септември (сряда) 2020 г., се състоя онлайн въвеждаща пресконференция по проекта „Партньорства за преодоляване на бедствия за сигурен регион“, финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество “Interreg VA Румъния-България”.

Пресконференцията се проведе чрез платформата BIgBlueButton на Русенския университет. В представянето се включиха над 30 участници – представители на партньорските организации и медиите. Събитието беше открито от ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.

Той припомни, че за русенското висше училище това е поредният проект по програмата за трансгранично сътрудничество и сътрудничеството с организациите от Румъния е вече утвърдено и на много добро ниво.

Проф. Белоев обяви партньорите по представяната програмна схема: Окръжен съвет-Гюргево, Румънски Червен кръст-клон Гюргево, Български червен кръст и Клъстър за бизнес и иновации -Русе. Общата сума на финансовата подкрепа е в размер на 994 135,10 евро, а продължителността на проекта е 36 месеца, добави проф. Белоев и завърши, като пожела на екипа успех при изпълнението на задачите, както и нови възможности за съвместни инициативи.

Проф. д-р Юлиана Попова – координатор на проекта за Русенския университет, представи присъстващите в залата членове на екипа от страна на Русенския университет. След това обяви основната цел на проекта: увеличаване на капацитета за реакция и превенция на горски пожари или наводнения в трансграничния регион Гюргево-Русе, както и подобряване на сътрудничеството и комуникацията между съответните институции, ангажирани с преодоляването на кризисни ситуации.

проект пожари

Проф. Попова допълни специфичните цели, чрез които ще бъде достигната основната цел:

• Повишаване на обществената осведоменост в трансграничния регион Гюргево-Русе относно рисковете от пожари и наводнения чрез обучение и комуникационни кампании;

• Развитие на капацитет за реакция при горски пожари чрез оборудване на специализирани оперативни центрове в Русе и Гюргево;

• Развитие на съвместен механизъм за интервенция при горски пожари или наводнения в трансграничния регион Гюргево-Русе.

По време на представянето стана ясно, че предвидените дейности по проекта са общо 13, като за научния екип от русенската Алма Матер задачата е да разработи интелектуални продукти и двуезичен комплект от информационни материали.

Сподели:

Още новини от деня