Във Ветово ще има специална наредба за почасови, съботно-неделни и сезонни дейности…в детските градини

Предстои приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Ветово. Това ще стане този месец. Приемането на Наредбата произтича от разпоредбата на чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), (обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.), съгласно която в общинските детски градини може да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите и при условия и ред, определени с наредба на Общинския съвет. Досега не е приета наредба, която да регламентира условията и реда за
организиране на почасови, съботно – неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Ветово.

Досега не е приета наредба, която да регламентира условията и реда за организиране на почасови, съботно – неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Ветово.

Целите на наредбата са: • Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред по отношение изпълнението на чл. 68, ал. 1 от ЗПУО и Наредба No 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование.
• Да се създадат условия за осъществяване на възможността за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Ветово.
• Ще се определят ясни, конкретни и еднакви условия и ред за организиране на почасови, съботно – неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Ветово, съобразени с нормативните актове от по-висша степен.
• Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование на територията на община Ветово.

Очакваните резултати са: • Осъществена добра практика при организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Ветово, съобразно действащото
законодателство.
• Удовлетвореност на родителите на децата от Община Ветово от възможността за ползване на почасови, съботно – неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Ветово.
• Създадена добра организация за осъществяване на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности през неучебното време

Сподели:

Още новини от деня