Въз основа на изготвени доклади, становища и предложения от отдела е преструктурирано и оптимизирано участието на Община Русе в 5 търговски дружества

Дейностите в отдел СДЗП, свързани с отчетността, анализите и задължителната информация за търговските дружества с общинско участие в капитала, се осъществяват в съответствие с Вътрешните правила за отчитане и контрол на дейността на търговските дружества, в които Община Русе има участие в капитала. С цел повишаване ползите за Общината от стопанската й дейност и балансираното и преструктурираното й участие в търговски дружества са изготвени индивидуални финансово-икономически анализи на 14 общинс…

Код на новината : *120079.html

    

Сподели: