Върнати са 2 решения на ОбС – Иваново от областния управител за ново обсъждане

Със заповед на Областния управител на Област Русе от 01.11.2013г. върнати са за ново обсъждане Решения №№301 и 315 по Протокол №34 от 18.10.2013г. на Общински съвет Иваново, с които е изменен Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (ПУДОСНКВОА), като целта на изменението е постигане на опростена процедура при приемане на проектите на наредбите, правилниците и инструкциите. С приемането на Решения № 301 и 315 Общин…

Код на новината : *119990.html

    

Сподели: