община русе

В бюджета на Oбщина Русе са заложени финансови средства в размер на 100 000 лв. за закупуването на нови защитни средства (противогази)

Община Русе разполага със защитни средства за защита на очите, лицето и хранителният тракт, а също така и защита на кърмачета.

Община Русе разполага с противогаз граждански ГП, ГП – 1, ГП – 5.

Всеки комплект ГП включва:

  • Цяла, лицева маска;
  • Комбиниран филтър, който защитава от аерозоли, бактерии, вируси, отрови и радиоактивен прах;
  • Чанта за носене и съхранение.

За защита на деца до една година на склад има детски защитни камери.

Всички защитни средства са с изтекъл ресурс според завода производител. Срокът за съхранение на противогазите е 10 години при складови условия, а на филтрите – 5 или 10 години, в зависимост от филтъра. Последната партида от защитните средства на Община Русе е произведена през 1978 г.

Общото количество предпазни средства за защита на населението на Община Русе е следното:

  1. Детски защитни камери – 2284 бр.
  2. Противогаз ГП – 49 290 бр.
  3. Противогаз ГП – 1 – 1630 бр.
  4. Противогаз ГП – 5 – 200 бр.

Общо 51 120 бр. противогаза от различен вид.

Съхранението и поддръжката в повечето складове за съхранение отговарят на правилата посочени в Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита.

В бюджета на Oбщина Русе са заложени финансови средства в размер на 100 000 лв. за закупуването на нови защитни средства (противогази). През 2022 г. бе извършено обслужване на защитните средства. По време на обслужването бе извършен оглед, който показа, че противогазите могат да бъдат използвани, въпреки изтеклият им срок за съхранение. Лицевите части са без напуквания със запазена еластичност, дихателните елементи са затворени и няма следи от корозия и побитости по тях.

Организацията по раздаването на защитните средства включва:

Наличните лекотоварни автомобили на Oбщина Русе и автомобили на общинските предприятия участват в извозването на защитните средства до пунктовете за раздаване.

Пунктовете за раздаване са ситуирани в избирателните секции. Товаренето и разставянето на средствата за защита се осъществява от служители на Oбщина Русе, съвместно със служители от общинските предприятия. Раздаването се извършва от служители на Oбщина Русе, като при нужда се привикват доброволци.

Кметът на общината осигурява необходимите индивидуални средства за защита за децата и учащите се в детските градини и училищата, в домовете за деца, лишени от родителски грижи, за служителите и работниците от общинската администрация, за доброволните отряди за действие при бедствие на територията на общината и за другите структури, финансирани от общинския бюджет, както и за неработещата част от населението и за служителите на чуждите дипломатически представителства на територията на общината.

Управителните органи на търговските дружества и едноличните търговци осигуряват необходимите индивидуални средства за защита на работниците и служителите си.

Сподели: