В ДГ „Райна Княгиня“ – Мартен ще бъде сменен отоплителният котел

Постъпил е доклад от директора на ДГ „Райна Княгиня“ – гр. Мартен за подмяна на отоплителния котел на детското заведение, с приложен към него ревизионен акт с констатация на технически надзор, че старият котел е негоден за употреба. В Инвестиционната програма за 2022г. от преходен остатък са предвидени средства в размер на 4180 лв. за обект „Стоманен котел за ДГ Райна Княгиня“ – гр. Мартен“. Съгласно приложената оферта средствата необходими за доставката и монтажа на съоръжението са в размер на 23 484 лв. Във връзка с гореизложеното е постъпило предложение от директор дирекция „Хуманитарни дейности“, придружено с Протокол №3/20.06.2022г. за отпускане на 17 820 лв. от компонент „Резерв“ към формулата за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2022г. на  държавна дейност 311 „Детски градини“ във функция „Образование“. Разликата от 1484 лв. се осигурява от бюджета на детската градина  §1015 „ Материали“ на същата дейност. Предстои общинските съветници в Русе да гласуват за увеличаване стойността на обект „Стоманен котел за ДГ Райна Княгиня“ – гр. Мартен“ на 23 484 лв. /било 4180 лв.; става 23 484 лв./

Сподели: