В КЗК се обжалва процедурата за изграждане на анаеробната инсталация на Русе

В КЗК се обжалва процедурата за изграждане на анаеробната инсталация на Русе

Време за прочитане: 4 мин.

Проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУОРР“ е в период на оценка за административно съответствие, оценка за допустимост и оценка за качество.

Целта на проекта е определянето на възможности за изграждане на инсталация за анаеробно разграждане на събраните разделно биоразградими отпадъци, която ще доведе до намаляване на количеството депонирани отпадъци с цел постигане на крайните цели по чл. 31, ал. 1, т.2  от ЗУО.

В отпадъците през техния „жизнен” цикъл има натрупани значителни количества ресурси и енергия. Основният въпрос който стои преди депонирането им, е как може да се извлекат вложените в отпадъците ресурси и енергия. Докато за част от отпадъците този въпрос е лесно решим чрез отделянето на рециклируемите компоненти, то при биоразградимите отпадъци това не е директно приложимо.

Какви са възможните решения за получаване на полезен продукт от тях. Разпространените технологии за оползотворяването им са ограничени. Освен това съществува и изискване за намаляване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци. Тези изисквания стесняват кръга на приложимите технологии.

В анализа на необходимата допълнителна инфраструктура е изведено, че за общините от РСУО Русе технологията при която ще се постигнат на-добри резултати с оглед но постигането на цели по чл. 31, ал. 1, т.2  от ЗУО е изграждане на анаеробна инсталация, която в процеса на експлоатация ще генерира и приходи и няма да се налага дотирането й.

Основната на тази инсталация е получаването на биогаз. Биогазът се получава в анаеробна среда, при липса на кислород. В този аспект това може да се реализира по два начина:

  • чрез депонирането на биоразградимите отпадъци на депо за отпадъци;
  • чрез изграждане на анаеробна инсталация за биоразградимите отпадъци, в която се генерира биогаз.

При варианта депониране и в последствие  образуване на биогаз (сметищен газ), процесите протичат много по-бавно, защото отпадъкът е смесен с бионеразградим, анаеробните условия се създават чак след извършването на техническата рекултивация на депото, но по-същественото е, че не се намалява депонирания отпадък.

При използването на анаеробни инсталации за биоразградимите отпадъци процесът на генериране на биогаз се свежда до няколкоседмичен цикъл. Това се дължи на факта, че технологично се създават благоприятни условия за генерирането на биогаз от биоразградимите отпадъци (тук няма смесване на тези отпадъци с други, бионеразгадими). При това се получават количества биогаз, които се контролират и оползотворяват. Най-разпространеният начин за това е комбинираното производство на електроенергия и топлоенергия. За реализирането на тази технология следва да има изградена система за разделно събиране на биоразградимите отпадъци, разработена и изградена анаеробна инсталация, в която да се генерира биогаз от така събраните биоразградими отпадъци.

От енергийна гледна точка биогазът, получен както от депата, така и от анаеробните инсталации, е възобновяем енергиен източник (ВЕИ). Това означава, че неговото използване като първичен енергоносител е приоритетно и получената от него енергия се изкупува при преференциални условия. Освен това биогазът се явява също и местен енергоносител, на каквито България е бедна и колкото и да е малко количеството му, все пак ще намали вноса на горива, а също и зависимостта от външни доставки. Безспорно, генерирането и използването на биогаз от отпадъци носи значителни ползи. По-горе бяха отбелязани тези в енергийната сфера, освен това ще се увеличи и делът на ВЕИ, нещо, за което нашата страна е поела съответните ангажименти. А от гледна точка на управлението на отпадъците при използването на метода се намалява обемът на тези, които се депонират, а освен производството на биогаз може да се използва и продуктът, получен  след ферментацията на отпадъка.

Други алтернативни технологии за обезвреждането на биоразградимите отпадъци са компостирането и инсинерирането им. Особеностите на тези технологии са изложени в т.3. на анализа на необходимата допълнителна инфраструктура.

Изграждането на анаеробна инсталация за преработка на разделно събраните биоразградими битови отпадъци и съответно й обезпечаване с такива ще се извърши, чрез развита система за разделно събиране, осигурена със съдове и необходимите транспортни средства. Това е залегнало в програмите за управление на отпадъците на общините от РСУО Русе. Постигането на  Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“ е най-ефективно за регион Русе при анаеробното им третиране, защото отпадъка е с голямо количество биокомпоненти. В анаеробната инсталация ще се генерира биогаз, който ще се използва като първичен енергоносител и същевременно ще се получава компост, който ще се реализира.

С изграждането и въвеждането в експлоатация на анаеробна инсталация за преработка на разделно събраните биоразградими битови отпадъци ще се постигнат и други съществени цел, свързани с намаляване на щетите, които се нанасят върху околната среда като:

  • намаляването на депонираните биоразградими отпадъци;
  • намаляване на емисиите на свободно изтичащи парникови газове. Намаляването на депонираните биоразградими отпадъци води до намаляване на общото количество на генерирания в депата сметищен газ. В световен мащаб е установено, че голямо количество от генерирания в депата сметищен газ (средно около 50%) не може да бъде уловено. Това е следствие от технологията на депониране и изграждане на депата, както и от процесите, протичащи в тялото на депо. Сметищният газ е основният екологичен проблем, предизвикван от депонирането на твърдите битови отпадъци. Количествата метан в сметищния газ, изтичащи свободно в атмосферата, са 14 % от всички емисии метан, създадени от дей­ност­та на хората. Метанът е основен парников газ и е с 25 пъти по-голям парников ефект спрямо въглеродния диоксид. Емисии­­те му в атмосферата са 16% от всички парникови газове. Прогнозите са, че в периода от 2005 до 2020 г. емисиите му ще нараснат с 9%. Успешното решаване на проблема с намаляването на емисиите на парникови газове, отделяни от депата, се състои в това  да се намали количеството депонирани отпадъци, от които се образува сметищен газ – т.е. биоразградимите отпадъци. Това е стъпка към постигането на целта на Стратегия „Европа 2020“ за 20% намаляване на емисиите парникови газове, както и изпълнение на Националния план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г. С това ще се изпълнят приоритет 3, под-приоритет 3.7. Климатични промени от Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.

Основните изисквания към АИ са:

  • Да приема и обработва всички биоразградими битови отпадъци, събирани разделно от територията на РСУО Русе;
  • Анаеробното третиране да създава продукти, които да могат в максимална степен да се реализират пазарно, а именно:
  • От генерирания биогаз да се произвежда по комбиниран способ електро- и топлоенергия. Електроенергията да се изнася към ЕЕС, защото тя е с произход ВЕИ и има преференциални цени на реализация. Топлоенергията да се използва за технологичните нужди на инсталацията.
  • Ферментационният продукт да се преработи до компост, годен за селскостопански нужди.

През 2020 г. е обявена и прекратена обществена поръчка за идейно проектиране на инсталацията и последващо отпадане на дейността от проекта. Преминато е от двуфазно в еднофазно проектиране, поради обжалване на поръчката и риск от забавяне на проекта.

Към момента се обжалва в КЗК процедурата с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изграждането на анаеробна инсталация и доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на анаеробната инсталация“.

Сподели:

Още новини от деня