В края на декември излиза решението на КЕВР за цената на водата в Русенска област

В края на декември излиза решението на КЕВР за цената на водата в Русенска област

Комисията за енергийно и водно регулиране, в състав ВиК, проведе открито заседание и обществено обсъждане за разглеждане на доклад на работната група и на проекторешение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. Процедурата се провежда по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги /НРЦВКУ/. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладът и проекторешението бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията. В откритото заседание участваха представители на ВиК дружества от цялата страна, а в общественото обсъждане – Омбудсмана на Република България, представители на браншовите синдикати на КНСБ и КТ „Подкрепа“, на Българската асоциация по водите, ръководството на „ВиК холдинг“, Мая Манолова от движението „Изправи се.бг“ и областният управител на Търговище.

В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, след третата година от приемането на бизнес плановете на дружествата, Комисията е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5 – годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за следващата година при отчитане на допълнителни показатели за изпълнение, а не само инфлационния индекс от приемането на бизнес плановете.  През 2020 г. е извършен цялостен регулаторен преглед, включващ планови проверки на дейността на всички ВиК дружества за 2019 г., като за първи път в процедурата по изменение на цените на услугите регулаторът отчита и ефекта от изпълнението на инвестициите,  заложени от дружествата в техните бизнес планове, както и изпълнението на единните показатели за ефективност.  Оценяването на дейността на дружествата е извършено с прилагането на единна методика, което създава равнопоставеност между тях. 

Съгласно ценовите предложения на регулатора през 2021 г. се предвижда цените на услугите на 16 ВиК дружества да бъде намалена, а за седем дружества е планирано повишение, като най-значително то е за София и Разград  – 6%. За част от дружествата промяна в цената не се предвижда.

Комисията предлага цената на водата в Русенска област да бъде същата като през 2019 г. През следващата седмица ВиК Русе ще направи възражение относно доклада на КЕВР. Цената за водата абонатите на ВиК в Русе дружеството бе увеличена от 1 май по съображения, свързани с коронавируса. Абонатите плащат 3,157 лв. за 1 м3 вода. Увеличението е със 7,27 %.

На откритото заседание представителите на ВиК дружествата, за които се предвижда намаление на цените, заявиха, че това ще ги доведе до тежки финансови затруднения, воден режим, неизпълнение на проекти по оперативни програми и дори до фалити. Според тях регулаторът е следвало да отчете възникнали затруднения като влошените климатични условия, високите разходи за електроенергия в резултат на повишените й цени, както и необходимостта от повишаване на ниските възнаграждения в сектора.

  На общественото обсъждане представителите на синдикатите от водния сектор настояха КЕВР да преразгледа предложението си за новите цени на ВиК услугите за 2021 г. и предупредиха, че в противен случай е възможно да преминат към протестни действия. Според тях предлаганото поевтиняване на повечето места в страната ще се отрази негативно на финансовото състояние на дружествата, на заплащането на работещите в сектора и може да доведе до водна криза. Омбудсманът призова регулатора да преразгледа предложенията си за повишение на цените в отделни области като необоснована мярка с оглед непромененото качество на ВиК услугите.  Председателят на ВиК холдинг инж. Иван Иванов подчерта, че драстичното намаление на цените е в ущърб на потребителите и поставя под риск стартиралите проекти по ОП „Околна среда“ във ВиК сектора. Той се обяви за прилагане на чл. 19 от НРЦВКУ, който предвижда нова процедура на регулатора при възникване на извънредни обстоятелства.

„Наредбата за регулиране на цените на ВИК услугите от 2016 г., приета от Министерския съвет, ясно указва, че след третата година от изпълнението на бизнес плановете Комисията следва да отчете факторите извършени от дружествата реални инвестиции и степента на изпълнение на единните показатели за ефективност“, заяви на общественото обсъждане д-р Ивайло Касчиев, ръководител на работната група и директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ в КЕВР.  Той поясни, че съобразно действащия закон,регулаторът е задължен да изпълни правомощията си и по определена методика да утвърди преизчислени цени на ВиК услугите. Ивайло Касчиев подчерта, че през изминалите години Комисията непрекъснато е информирала ВиК операторите и всички компетентни държавни институции за системното неизпълнение на инвестиционните програми, заложени в бизнес плановете на водните дружества. Според него е редно ВиК операторите да отговорят на въпроса защо качеството на услугата не се подобрява през годините и какви мерки са необходими в тази насока. Ивайло Касчиев посочи също, че операторите имат правото да поискат преразглеждане на одобрените цени при настъпили неочаквани събития, които имат съществен ефект върху техните приходи и разходи, но от тази правна възможност досега са се възползвали само две дружества. 

В двуседмичен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат в КЕВР писмени становища по проекта за решение за изменение на одобрените с бизнес плановете цени на ВиК услуги за 2021 г. Окончателно решение регулаторът ще приеме на закрито заседание на 30.12.2020 г. 

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.

Сподели: