строителство русе сграда

В края на 2023 година нараства броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе

По предварителни данни към края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.3 хиляди. Спрямо края на септември 2023 г. наетите лица се увеличават с 0.6%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2022 г.) броят им е увеличен с 3.1%. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 15.5 хил. души, а в частния сектор – 48.9 хил., или 75.9% от всички наети лица в областта.

В сектора на услугите към края на декември 2023 г. работят най-голям брой от наетите лица – 36.8 хил. или 57.2%, в индустрията – 24.7 хил., а в селското, горското и рибното стопанство – 2.9 хиляди. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (19.9 хил.) представляват 80.8% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 25.6% от всички наети в сектора.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ : http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни.

/снимката е архивна и илюстративна/

Сподели: