две-могили-паркинг-пред-общината

В Община Две могили: Към настоящия момент има издадени четири Акта за установяване на административно нарушение на родители, които не са осигурили присъствието на децата си в училище

Член на МКБППМН е включен със pаповед на Началника на РУО в два от трите екипа за обхват на ученици в изпълнение на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна възраст.
За учебната 2023/2024 година са идентифицирани общо 80 деца и ученици, които подлежат на задължително предучилищно и училищно образование и никога не са записвани на училище или детска градина или са отпаднали преди новата учебна година. 79 деца са с актуален статус „в чужбина“. Осъществени са посещения на адрес от членовете на екипите за децата, които са в риск от отпадане, за които са попълнени протоколи по образец. Извършени са 7 обхода с 20 физически посещения на адрес. За 17 деца е установено, че са извън страната. Към настоящия момент има издадени четири Акта за установяване на административно нарушение на основание чл. 347 от ЗПУО на родители, които не са осигурили присъствието на децата си в училище.

Сподели: