Община Две могили с Коледна украса

В община Две могили: Няма регистрирани противообществени прояви на насилие, мотивирани от расова, верска и етническа омраза

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни предоставя консултации на деца и техните родители, имащи проблеми с агресията в училище, като съдейства за срещи между родители, ученици и учители. Приема и проверява сигнали за агресия, разпространение на наркотични вещества в училище, както и предоставя експертна помощ при възникнала необходимост.

Към МКБППМН през 2023 г. работи един обществен възпитател, който провежда периодични срещи с родители на деца, извършили противообществени прояви и са разгледани възпитателни дела, с цел изясняване на проблемите в поведението на детето и намиране на решения.
През 2023 г. няма деца с асоциално поведение поставени под настойничество/попечителство.
През 2023 г. не са постъпвали заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители от училищата на територията на община Две могили. Членове на МКБППМН не са участвали в Училищни комисии по превенция през отчетния период. С цел изграждане на сътрудничество между МКБППМН и Училищните комисии по превенция на противообществените прояви през 2023 година бе проведена среща между представителите на училищата, МКБППМН и Инспектор ДПС. На срещата представителите на Училищните комисии бяха запознати с дейността на Местната
комисия и бяха разгледани евентуални форми на сътрудничество.

През 2023 няма регистрирани криминални деяния от футболни агитки, както и участие на малолетни и непълнолетни в тях. Няма регистрирани противообществени прояви на насилие, мотивирани от расова, верска и етническа омраза.

През 2023 г. бе направено едно предложение за налагане на мярка по чл. 13, ал. 1, т. 12 от ЗБППМН (настаняване в Социално-педагогически интернат) до Районен съд Бяла. С Определение на съда делото е прекратено, като са дадени задължителни указания за налагане на възпитателни мерки.
Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна възраст.

Сподели: