В Община Русе е постъпило инвестиционно намерение с искане за откриване на приватизационна процедура за бившия Хлебозавод

В Община Русе е постъпило инвестиционно намерение с искане за откриване на приватизационна процедура за имот с идентификатор 63427.8.1152. Общинският обект представлява застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, с площ от 18 968 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, и построените в него сгради:

1.         Сграда 63427.8.1152.1, със застроена площ 392 кв. м, брой етажи:  1, предназначение: складова база, склад;

2.         Сграда 63427.8.1152.2, със застроена площ 448 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

3.         Сграда 63427.8.1152.3, със застроена площ 264 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

4.         Сграда 63427.8.1152.4, със застроена площ 551 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: гараж;

5.         Сграда 63427.8.1152.5, със застроена площ 275 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

6.         Сграда 63427.8.1152.7, със застроена площ 175 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за енергопроизводство;

7.         Сграда 63427.8.1152.8, със застроена площ 316 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда;

8.         Сграда 63427.8.1152.9, със застроена площ 360 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

9.         Сграда 63427.8.1152.10, със застроена площ 317 км. м, брой етажи: 4, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

10.       Сграда 63427.8.1152.11, със застроена площ 238 кв. м, брой етажи: 4, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

11.       Сграда 63427.8.1152.12, със застроена площ 28 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда;

12.       Сграда 63427.8.1152.13, със застроена площ 1 188 кв. м, брой етажи: 3, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

13.       Сграда 63427.8.1152.14, със застроена площ 1 006 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

14.       Сграда 63427.8.1152.15, със застроена площ 419 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

15.       Сграда 63427.8.1152.16, със застроена площ 275 кв. м, брой етажи: 5, предназначение: административна, делова сграда;

16.       Сграда 63427.8.1152.17 със застроена площ 353 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: административна, делова сграда;

17.       Сграда 63427.8.1152.18 със застроена площ 68 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия;

18.       Сграда 63427.8.1152.19 със застроена площ 473 кв. м, брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда;

19.       Сграда 63427.8.1152.20 със застроена площ 298 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: складова база, склад,

предмет на АОС №7438/12.05.2015 г. Съгласно регулационния план, одобрен със заповед №1701/25.08.1994 г. на Кмета на Община Русе, имотът е Урегулиран поземлен имот III, Източна промишлена зона, град Русе.

Имотът е придобит от Община Русе при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД и е включен като т. 2.1 в Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г., приет с Решение №767/24.01.2022 г. на Общински съвет – Русе.

В изпълнение на Решение №994/15.11.2018 г. на Общински съвет – Русе е обявен търг с явно наддаване на имота при начална тръжна цена 4 492 742 лева, без ДДС, стъпка на наддаване 50 000 лева и депозит за участие 200 000 лева. За търга, определен за 10.01.2019 г. и за повторният търг, определен за 05.02.2019 г. няма закупени тръжни документи. Поради липса на инвеститорски интерес, през 2020 г. и 2021 г. обектът не е предлаган за продажба.

Във връзка с необходимостта от актуализация са възложени и изготвени приватизационна оценка и информационен меморандум на гореописания общински имот.

На свое заседание Комисията по приватизация и следприватизационен контрол обсъди и прие изготвената от лицензирания оценител оценка на общинския имот и предлага да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, с площ от 18 968 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, заедно с построените в него деветнадесет сгради, предмет на АОС №7438/12.05.2015 г. с начална тръжна цена 3 959 519 лева без ДДС, стъпка на наддаване 50 000 лева и депозит за участие 200 000 лева (Протокол №21/08.08.2022 г.).

Предстои на 13 декември ОбС – Русе да реши да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, с площ от 18 968 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, и построените в него сгради:

1.1. Сграда 63427.8.1152.1, със застроена площ 392 кв. м, брой етажи:  1, предназначение: складова база, склад

1.2. Сграда 63427.8.1152.2, със застроена площ 448 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

1.3. Сграда 63427.8.1152.3, със застроена площ 264 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

1.4. Сграда 63427.8.1152.4, със застроена площ 551 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: гараж

1.5. Сграда 63427.8.1152.5, със застроена площ 275 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

1.6. Сграда 63427.8.1152.7, със застроена площ 175 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за енергопроизводство

1.7. Сграда 63427.8.1152.8, със застроена площ 316 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда

1.8. Сграда 63427.8.1152.9, със застроена площ 360 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

1.9. Сграда 63427.8.1152.10, със застроена площ 317 км. м, брой етажи: 4, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

1.10. Сграда 63427.8.1152.11, със застроена площ 238 кв. м, брой етажи: 4, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

1.11. Сграда 63427.8.1152.12, със застроена площ 28 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда

1.12. Сграда 63427.8.1152.13, със застроена площ 1 188 кв. м, брой етажи: 3, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

1.13. Сграда 63427.8.1152.14, със застроена площ 1 006 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

1.14. Сграда 63427.8.1152.15, със застроена площ 419 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

1.15. Сграда 63427.8.1152.16, със застроена площ 275 кв. м, брой етажи: 5, предназначение: административна, делова сграда

1.16. Сграда 63427.8.1152.17 със застроена площ 353 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: административна, делова сграда

1.17. Сграда 63427.8.1152.18 със застроена площ 68 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия

1.18. Сграда 63427.8.1152.19 със застроена площ 473 кв. м, брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда

1.19. Сграда 63427.8.1152.20 със застроена площ 298 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: складова база, склад,

 предмет на АОС №7438/12.05.2015 г.

Ще бъде утвърдена и тръжната документация.

сн. Архив

Сподели: