В община Ценово ще се изпълняват пет проекта по ПУДООС

В община Ценово се провежда успешна политика за подобряване на качеството и достъпността за потребителите на здравни и други видове социални услуги

В община Ценово се провежда успешна политика за подобряване на качеството и достъпността за потребителите на здравни и други видове социални услуги. Тя се основава на приета в общината „Стратегия за развитието на социалните услуги“. Тя предвижда поддържането и развитието на няколко услуги със социална значимост: Дневен център за възрастни хора с увреждания; Център за обществена подкрепа като държавно-
делегирана дейност; Домашен социален патронаж; Център за настаняване от семеен тип за възрастни; Център за общностна подкрепа за деца и семейства.
Планирането на общинската политика в областта на социалната политика е свързано с осигуряването на броя лекари и стоматолози в общината, с броя предложени мерки за решаване на проблеми за здравните и други видове социални услуги и броя решения на Общинския съвет по конкретната политика. Oбщината развива устойчива политика за подобряване на здравните услуги чрез щатове за лекари, предпазване от насекоми и
осигуряване на здравно оборудване. През 2018 г. са назначени двама медицински специалисти в здравните кабинети. В сградата на Домашен социален патронаж, е инсталирано оборудване, с което жителите могат да заявят он-лайн час и аудио-видео комуникация в реално време за медицинска консултация от „Медика“ ООД в гр. Русе.
През 2019 г. Община Ценово назначи с конкурс по делегиран бюджет един „Здравен медиатор“, който осигурява достъп до здравни услуги на представители на уязвими групи. За 2019 г. той е съдействал на 35 бр. нуждаещи се и е работил по общо 55 индивидуални казуси.
Развиват се устойчиво и останалите видове социални услуги. Така например, от 2016 г. в с. Ценово успешно се предоставят услуги в „Дневен център за възрастни хора с увреждания“. Сключени са общо 13 договори с потребители. Капацитетът е за 20 потребители – лица над 18 години с физически увреждания. Продължава предоставянето на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ като държавно делегирана дейност.
Закупен е лек автомобил за предоставяне на мобилната услуга. Сключени са 73 договора с потребители, като средно месечно са реализирани услуги за 31 деца и техните семейства.
Закупено е оборудване на Центъра със средства в размер на 1 000 лв. от държавния бюджет, 18 256 лв. от общинския бюджет, 6 000 лв. от други източници и 1 800 лв. от ЕС. Същевременно и персоналът периодично повишава квалификацията си.
Проект „Нови възможности за грижа“ през 2016–2017 г. е с продължителност 13 месеца. За потребители на социалната услуга „Личен асистент” са включени: хора с увреждания; хора над 65 г. с ограничения и самотно живеещи тежко болни лица. Общо 2334 лични асистенти са предоставяли грижи за 24 потребители. Иновативния момент при реализацията на този проект е предоставянето на здравни услуги, с които са били обхванати всичките 24 потребители. До края на 2016 г. потребители на услугата „Личен асистент“ са били 36 лица, потребители на услугата „Домашен помощник“ – 102 лица, психологическа подкрепа са получили 46 лица, здравни услуги – 37 лица и рехабилитационни – 14 лица. За 2 месеца със средства от общинския бюджет е предоставяна услугата „Домашен санитар“, като 4 домашни санитари предоставяха почасови услуги на 5 потребители.
През 2016 и 2017 г. успешно е реализиран Проект „Независим живот“ по ОП РЧР. Целеви групи на проекта са: хора с увреждания и техните семейства; хора над 65 г. с ограничения. Продължителността на проекта е 20 месеца, а бюджетът е на обща стойност 479 973 лв.
Предоставени са социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ по Операция „Независим живот“, финансирана по ОП РЧР чрез АСП – гр. Бяла. Към края на 2018 г. броя на потребителите, ползващи социални услуги в домашна среда са общо 193, от които за – 32 лица, а за „Домашен помощник“ – 161 лица. Провеждана е активна социална политика за предоставяне на алтернативни услуги и социално включване чрез „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ с. Ценово. Капацитетът на центъра е 10 потребители. За 2018 год. капацитетът на Център за обществена подкрепа – Ценово е 20 потребителя. Сключени са 62 договори с потребители. Реализирани са социални услуги за 62 деца и техните семейства. В Община Ценово като партньор на АСП по проект „Приеми ме 2015“, финансиран по ОП РЧР са настанените 5 деца, като 2 са осиновени. За възнаграждения и за издръжка на децата е ползван трансфер от АСП за 26 511 лв. от държавния бюджет.
За осигуряване на социалните услуги, през 2018 г. общината е закупила: лек автомобил за 10 000 лв. от собствени средства; лек автомобил за домашен социален патронаж на стойност 25 000 лв. от централния бюджет; транспортно шаси за 5 000 лв. от общинския бюджет. За разширяване на здравната служба в с. Караманово, през 2019 г. е закупена земя на стойност 2 274 лв. и сграда за здравна служба на стойност 12 726 лв. от централния бюджет.
За периода е осигурена устойчивост на изпълнението за броя лекари и стоматолози – осигурени са целевите 6 (шест) броя лекари и 4 (четири) стоматолози. Предложена и решена е 1 (една) мярка по здравен проблем чрез разкриването от общината на щатна бройка „Здравен медиатор“ и осъществени планираните две решения на Общинския съвет по социални проблеми. С това, формално, съобразно изпълнението на индикаторите за резултат от Актуализирания документ на ОПР от 2017 г. на изпълнението на мярка 2.6.1 може да се даде висока оценка. Както е показано по-горе, неформално резултатите са още по-добри!

Сподели: