хотел вега

В Окръжния съд започва дело срещу бившия главен архитект на Община Русе

Делото, което ще гледа в разпоредително заседание на 26 януари състав на Окръжен съд – Русе, е образувано по обвинителен акт срещу С. Р. за това, че през периода 28.05.2009 г.- 01.03.2011 г. в гр. Русе,в условията на продължавано престъпление, на 20 пъти, като длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение нарушил и не изпълнил служебните си задължения с цел да набави за „***”ООД – гр. Русе облага и от деянието са  настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в: повреждане и видоизменяне на сградата-единична недвижима културна ценност: жилищно-търговска сграда на ул.“Александровска“№ 48 в гр.Русе, обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с обнародване в Държавен вестник бр. 63 от 1973 г. и съгласно §10 ал.1 от ПЗР на ЗКН, притежаваща статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност,с категория „за сведение“ и „ансамблово значение“;  силно нарушаване на традиционния мащаб, модул на градоустройствената структура, архитектурното единство и комплексната културно-историческа стойност на групова недвижима културна ценност „Архитектурен ансамбъл по ул.“Александровска“ от бул. “Цар Освободител“ до пл. “Свобода“, деклариран с писмо №4809/16.10.1989г.на НИПК и с Протокол №18/30.05.1989 г.на Архитектурната комисия при НИПК, както и уронване на авторитета и доверието на гражданите в общинската администрация, като случаят е особено тежък  – престъпление по  чл.282 ал.3 вр.ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1  от НК.

Със същия обвинителен акт С. Р. е предаден на съд и за това, че през периода 28.05.2009г. – 01.03.2011 г.в гр. Русе, в качеството си на длъжностно лице, противозаконно дал разрешение – чрез издаване на визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж и забележки към тях, както и чрез въвеждане в експлоатация на извършено строителство в  УПИ I-1585,1586,1587 в кв. 256 гр. Русе в нарушение на разпоредбите на ЗУТ, на ЗКН и на Правилата и нормативите за прилагане на ОГУП на територията на гр. Русе, в частта им за „Смесена традиционна централна зона/Цт/“, приети с Решение№231 по Протокол №15/12.06.2008 г.на Общински съвет-Русе, публикувано в Държавен вестник бр. 70/08.08.2008 г. и влязло в сила на 08.09.2008 г., за повреждане и видоизменение на единична недвижима културна ценност- жилищно-търговска сграда на ул. “Александровска“№48 в гр. Русе, обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с обнародване в Държавен вестник бр. 63 от 1973 г. и съгласно §10 ал.1 от ПЗР на ЗКН, притежаваща статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност,с категория „за сведение“ и „ансамблово значение“сграда,представляваща част от групова недвижима културна ценност „Архитектурен ансамбъл по ул.“Александровска“ от бул. “Цар Освободител“ до пл. “Свобода“, деклариран с писмо №4809/16.10.1989г.на НИПК и с Протокол №18/30.05.1989 г.на Архитектурната комисия при НИПК, като от деянието е последвало повреждане и видоизменение на недвижимите културни ценностти-единична и групова- престъпление по чл.278б ал.3 вр.ал.2 от НК.

Сподели: