община русе

В ОП „Управление на общински имоти“ – Русе ще има още две щатни бройки

Настоящия проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ предвижда увеличаване на числеността на служителите в общинското предприятие с две щатни бройки, като общата численост на персонала в предприятието става 23 щатни бройки. Промяната на Правилника предвижда съществуващото в организационната структура на предприятието звено „Настаняване“ да се преименува на „Картотекиране и настаняване“ , което да изпълня и функции по картотекиране на гражданите с жилищни нужди.  

Изменението на правилника във връзка с промяна на числеността на ОП „Управление на общински имоти“ се налага от необходимостта от цялостното концентриране и прецизиране на процеса по проучване и изготвяне на предложения до определената комисия по чл.6 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост в общинското предприятие.

До настоящия момент картотекирането се извършва от служители в общинска администрация, а настаняването – от служители в ОП „Управление на общински имоти“. С приемане на предлаганата промяна на Правилника ще се оптимизира дейността по картотекиране и настаняване на нуждаещи се лица в общински жилища. В резултат на промяната дейностите по картотекиране и настаняване ще се извършват от едно звено на общинското предприятие, което ще доведе и до улесняване на гражданите, които кандидатстват за общинско жилище.  

За прилагане на новата уредба са необходими финансови средства за трудови възнаграждения на служителите.

Предстои Общинският съвет в Русе да увеличи числеността на служителите в ОП „Управление на общински имоти“ с две щатни бройки, като общата численост на персонала в предприятието става 23 щатни бройки.

Подготвен е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“, както следва:

§ 1. чл. 5 придобива следната редакция:

„ чл.5. Предметът на дейност на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ е : управление и стопанисване на общински жилищни имоти; картотекиране, настаняване и контрол по стопанисването на отдадени под наем общински жилищни имоти по сключените от Община Русе договори за наем; проучване и предложения до комисията по чл.6 от Наредба № 6 „За условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища-общинска собственост“ на Общински съвет Русе за настаняване и пренастаняване в общински жилища и прекратяване на наемните правоотношения.“

§ 2. Чл. 14 от Правилника придобива следната редакция: „Численият състав на ОП „Управление на общински имоти“ се състои от 23 служители.“

§ 3. Приема ново Приложение № 1 към чл. 13 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“, приложено към настоящото решение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“, приет с Решение № ……, по Протокол № …. / ……….г. влиза в сила от 01.08.2020г.

Сподели:

Още новини от деня