В понеделник започва рекултивацията на старото общинско депо за битови отпадъци

На 05.10.2020 г. от 11:00 ч. ще бъде открит строежът за рекултивация на старото общинско депо за битови отпадъци по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“ по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

Проектът е на обща стойност 1 438 300,66 лв., и е съвместно съфинансиран от ЕФРР (с 1 222 555,56 лв.) и от Държавния бюджет на Република България (с 215 745,10 лв.).

На откриването ще присъстват кмета на Община Бяла, област Русе г-н Димитър Славов, официални лица, представители на консултантската фирма-Изпълнител на проекта „ЕКО ПОВИК“ ЕООД, строителната фирма-изпълнител „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, „ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД и други.

Основната цел на проекта е подобряване на екологичните характеристики на района и предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и прилежащите земи.

сн. Архив на новото депо

Сподели: