административен-съд

В поредно дело срещу Министерски съвет съдът в Русе увеличава обезщетенията за отчуждаване на земи за строителството на магистралата Русе – Велико Търново“

Състав на Административен съд – Русе измени по жалба на „С. И. Г.“ ООД, с ЕИК 119676011, решение № 744/20.10.2023 г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на обект „Автомагистрала „Русе-Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040“, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на община Борово, община Ценово и община Бяла, област Русе, в частта относно определената в приложението по т.1 от същото решение стойност на паричното обезщетение за отчуждените поземлени имоти и части от тях, собственост на „С. И. Г.“ ООД, с ЕИК 119676011, като увеличи размера на определените парични обезщетения, както следва:

– за поземлен имот с идентификатор 70130.33.120, находящ се в землището на с.Стърмен, общ.Бяла, обл.Русе, с площ от 6,370 дка, от 4141 лева на 12 628 лева;

– за поземлен имот с идентификатор 55720.48.90, находящ се в землището на с.Пейчиново, общ.Бяла, обл.Русе, с площ от 5,343 дка, от 2 757 лева на 11 210 лева;

– за поземлен имот с идентификатор 55720.51.89, находящ се в землището на с.Пейчиново, общ.Бяла, обл.Русе, с площ от 5,172 дка, от 2 164 лева на 10 851 лева;

– за поземлен имот с идентификатор 55720.51.11, находящ се в землището на с.Пейчиново, общ.Бяла, обл.Русе, с площ 4,562 дка, от 1 838 лева на 9571 лева;

– за поземлен имот с идентификатор 55720.51.17, находящ се в землището на с.Пейчиново, общ.Бяла, обл.Русе, с площ 9,839 дка, от 4 270 лева на 20 643 лева;

– за поземлен имот с идентификатор 55720.104.25, находящ в землището на с.Пейчиново, общ.Бяла, обл.Русе, с площ 2,800 дка, от 1750 лева на 5875 лева

Решението е окончателно.

Делото бе образувано жалба на „С. И. Г.“ ООД, със седалище в гр.Сливен, чрез процесуалния си представител, против решение № 744/20.10.2023 г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на обект „Автомагистрала „Русе-Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040“, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на община Борово, община Ценово и община Бяла, област Русе, в частта относно определената в приложението по т.1 от същото решение стойност на паричното обезщетение за отчуждените поземлени имоти и части от тях, собственост на жалбоподателя, а именно:

1. поземлен имот с идентификатор 70130.33.120 (част от имот с идентификатор 70130.33.2), с начин на трайно ползване нива, трета категория, находящ се в местността „Липовлука“, землището на с.Стърмен, общ.Бяла, обл.Русе, ЕКАТТЕ 70130, с площ 9,603 дка и предвидена за отчуждаване площ от 6,370 дка, с определен размер на обезщетението от 4141 лева;

2. поземлен имот с идентификатор 55720.48.90 (част от имот с идентификатор 55720.48.76), с начин на трайно ползване нива, четвърта категория, находящ се в местността „Нови нивя“, землището на с.Пейчиново, общ.Бяла, обл.Русе, ЕКАТТЕ 55720, с площ 8,333 дка и предвидена за отчуждаване площ от 5,343 дка, с определен размер на обезщетението от 2757 лева;

3. поземлен имот с идентификатор 55720.51.89 (част от имот с идентификатор 55720.51.10), с начин на трайно ползване нива, пета категория, находящ се в местността „Припека“, землището на с.Пейчиново, общ.Бяла, обл.Русе, ЕКАТТЕ 55720, с площ 6,352 дка и и предвидена за отчуждаване площ от 5,172 дка, с определен размер на обезщетението от 2164 лева;

4. поземлен имот с идентификатор 55720.51.11, с начин на трайно ползване нива, пета категория, находящ се в местността „Припека“, землището на с.Пейчиново, общ.Бяла, обл.Русе, ЕКАТТЕ 55720, с площ 4,562 дка и и предвидена за отчуждаване площ от 4,562 дка, с определен размер на обезщетението от 1838 лева;

5. поземлен имот с идентификатор 55720.51.17, с начин на трайно ползване нива, пета категория, находящ се в местността „Припека“, землището на с.Пейчиново, общ.Бяла, обл.Русе, ЕКАТТЕ 55720, с площ 9,839 дка и и предвидена за отчуждаване площ от 9,839 дка, с определен размер на обезщетението от 4270 лева;

6. поземлен имот с идентификатор 55720.104.25, с начин на трайно ползване нива, трета категория, находящ в местността „Ялията“, землището на с.Пейчиново, общ.Бяла, обл.Русе, ЕКАТТЕ 55720, с площ 2,800 дка и и предвидена за отчуждаване площ от 2,800 дка, с определена размер на обезщетението от 1750 лева.

В жалбата и в представената молба с вх.№ 74/09.01.2024 г. се развиват оплаквания за незаконосъобразност на административния акт в оспорената му част. Жалбоподателят твърди, че определеното му за отчуждените имоти обезщетение не отговаря на условията за равностойно парично обезщетение по смисъла на чл.32, ал.2 от ЗДС. Счита същото занижено и несъответстващо на пазарната цена на имотите, в нарушение на чл.17, ал.5 от Конституцията на Република България и чл.1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), в светлината на тълкуването на последната разпоредба, дадено с решение от 14.05.2020 г. на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото Костов и други срещу България (жалби № № 66581/12 и 25054/15). Възразява, че с административния акт, в оспорената му част, не е постигнат справедлив баланс между обществения интерес, от една страна, и индивидуалното му право на собственост, от друга. Моли съда да постанови решение, с което да измени решението на Министерския съвет, в оспорената му част, като увеличи размера на обезщетенията съобразно заключението на вещото лице във варианта, при който като аналог са използвани сделките със земеделски земи, сключени през период от една година преди датата на издаване на административния акт – от 20.10.2022 г. до 20.10.2023 г.

Сподели: