В Русе представиха възможностите за кандидатстване по европейски проекти в сферата на околната среда

В Русе представиха възможностите за кандидатстване по европейски проекти в сферата на околната среда

Време за прочитане: 2 мин.

Експерти от Областна администрация Русе участваха в информационен ден, посветен на представянето на възможности за финансиране на проекти в областта на околната среда и природата.

Днешната среща е част от популяризирането на възможностите, които предоставя програма “Life”. Нейните цели са ресурсно-ефективна, ниско-въглеродна и климатично устойчива икономика, опазване и подобряване на околната среда, поддържане на биоразнообразието, както и на екосистемите и особено на мрежата НАТУРА 2000, а също и повишаване ефективността на процеса на разработване, прилагане и изпълнение на политиката и законодателството за околната среда на Европейския съюз.

Програмата се състой от две подпрограми, като първата е с фокус върху околната среда, ресурсната ефективност и биологичното разнообразие, докато втората е насочена към смекчаване изменението на климата. Възможности за кандидатстване имат публичните органи като министерства, общини и регионални структури, а също и частни търговски организации без ЕТ, както и частни нетърговски структури, вкл. НПО-та.

Що се касае до финансирането беше посочено, че Европейският съюз осигурява такова в диапазона от 500 000 до 5 милиона евро.

Съществен фактор е изключително облекчената процедура за кандидатстване, която е двустепенна. На първия етап се подава идейна концепция в рамките на до 10 стр., а след това се изисква представянето на пълното проектно предложение. По време на процедурата за одобряване ще бъде възможно нанасянето и на корекции, като промените в бюджета не бива да надхвърлят 10%.

Необходимо е идейната концепция да съдържа конкретни дейности, който биха довели до устойчиви и измерими ефекти, като за приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“ поне 25% от дейностите трябва да засягат конкретни консервационни дейности.

В детайли бяха дискутирани и конкретните тематични приоритети, влизащи в Програмата, а именно управление на води, отпадъци, кръгова икономика, ефективно използване на ресурсите, включително почвите и горите, околната среда и здравето, насърчаването на биоразнообразието, както и други.

По-пълна информация може да се получи от следния уеб адрес: http://www.life-bulgaria.bg/, както и на https://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/evropejski-i-mejdunarodni-proekti/programa-life/obsta-informaciya-za-programata/.

Сподели:

Още новини от деня