В Русе предстои разкриване на Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи

В Русе предстои разкриване на Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи, с бенефициент Министерство на здравеопазването, по Проект BG16RFOP001-5.001-0003„Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания”, финансиран по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за де институционализация на грижите за деца” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В изпълнение на проекта на децата с увреждания от домовете за медико-социални грижи за деца и от общността ще бъде осигурено социално включване и равен достъп до услуги, съгласно Картата на резидентните услуги към Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България.

Сподели: