В Русе се проведе конференция на тема: "Обществото в подкрепа на съдебната реформа"

В Русе се проведе конференция на тема: „Обществото в подкрепа на съдебната реформа“

В хотел „Бистра и Галина” днес се състоя конференция на тема „Обществото в подкрепа на съдебната реформа“ в изпълнение на Дейност 6 по проект № BG05SFOP001-3.003-0043 „Съдебната реформа под лупа“ по ОП „Добро управление“ съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”.

Бяха представени презентации с аналитични доклади от анкетни проучвания сред граждани, бизнес органиции, неправителствени организации, магистрати и служители в РРС за реформата в съдебната система. Изложени бяха изводи и препоръки относно проведения медиен мониторинг на Районен съд – Русе, както и доклад от проведеното гражданско наблюдение по дела от Семейния кодекс и Закона за защита срещу домашното насилие.

В дискусията се включиха представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе, ДСП – Русе, Районен съд – Русе, Районна прокуратура – Русе и представители на гражданския сектор, които изразиха становища и предложения за подобряване на координацията между институциите в подкрепа на децата и семействата в криза. Обсъдени бяха проблеми в сферата на правораздаването, механизми и добри практики на национално и международно ниво, които биха спомогнали за подобряване функционирането на съдебната власт, така че да може да отговори на нуждите и очакванията на гражданското общество. Изведе се необходимостта от продължаване на междуинституционалните усилия в посока подобряване на диалога на съдебната власт с гражданите и доверието помежду им.

Проектът „Съдебната реформа под лупа” се изпълнява от Център „Динамика” – Русе в партньорство с Районен съд – Русе и Клуб „Отворено общество” – Русе и се финансира от ОП „Добро управление“ съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”.

Сподели:

Още новини от деня