В Русе се провежда работна среща на морските администрации на България и Румъния по проект

На 23 и 24 юли в Русе ще се проведе работна среща между Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА) и Румънската морска администрация (RNA) – партньори по проект „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българо-румънски участък на р. Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система (RIS)” – DANRiSS. По време на срещата ще бъдат представени резултатите от изпълнението на Дейност 6 от проекта, включваща доставка на интегрирана система за корабни проверки – софтуерен пакет за електронна база данни и оборудване. Интегрираната система беше успешно доставена и конфигурирана в съответствие с предвидения в проекта срок и към настоящия момент функционира напълно.

Интегрираната система за корабни проверки ще осигури техническа и организационна подкрепа за оптимално и хармонизирано изпълнение на ежедневните задачи в областта на корабните проверки за общия българо-румънски участък от река Дунав.

Проект DANRiSS е с продължителност 30 месеца и се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос V „Ефикасен регион” . Общият бюджет на проекта е в размер на 1 441 974,96 евро, от които 85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие.

Партньори в проекта са: Изпълнителна агенция „Морска администрация”, която е водещ партньор и Румънската морска администрация (R.N.A.), а основната цел на проект DANRiSS е да повиши нивото на координация между двете публични институции.

Работата по проекта е систематизирана в седем Дейности:

 • Дейност 1. „Подготовка на проекта”
 • Дейност 2. „Управление на проекта”
 • Дейност 3. „Информация и публичност”
 • Дейност 4. „Разработване на Рамково споразумение за извършване на съвместни проверки на корабите в общия българско-румънски участък на р. Дунав”
 • Дейност 5. „Разработване на специфични правила за корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав”
 • Дейност 6. „Доставка на интегрирана система за корабни проверки – софтуерен пакет за електронна база данни и оборудване”
 • Дейност 7. „Разработване на методика за оценка на риска при извършване на речния надзор”.

Очакваните очаквани резултати от изпълнението на проекта са:

 • Изготвено Споразумение за извършване на съвместни проверки на корабите в общия българско-румънски участък на р. Дунав;
 • Изготвени специфични правила за корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав;
 • Изготвена методика за оценка на риска при извършване на речния надзор;
 • Функционираща интегрирана система за извършване на проверки на корабите в общия българско-румънски участък на р. Дунав.
Сподели:

Още новини от деня