В Русе ще представят стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе – Гюргево

На 5 февруари в Русе ще се проведе семинар на тема „Представяне на основни положения от съдържанието на разработена интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе – Гюргево“.

Сред обсъжданите теми ще бъдат още силните и слабите страни, както и шансовете и заплахите пред региона при развитието на устойчива енергийна ефективност, а също и някои алтернативни стратегии за анализ на риска при прилагането принципите на „зелената икономика“.

Сред участниците в дискусиите ще бъдат представители на академичната общност, държавната и местна власт, както и на бизнеса.

Инициативата се реализира като дейност по проект „Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България. Водещ бенефициент е Окръжен съвет Гюргево, а партньори са Областна администрация Русе и Община Ценово.

Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции при общ интерес като регионални инвестиции и зелена енергетика.

Сподели:

Още новини от деня