ваза-март-2024

В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. на Община Русе са заложени увеличения на заплатите в ОП „Паркстрой“ в 3 поредни години

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. на Община Русе е разработена в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:

– Решение №71 на Министерския съвет от 01 февруари 2024 г. за бюджетна процедура за 2025г.

– Закон за публичните финанси

– Указания на Министерство на финансите

– Мотивирани предложения от ръководители на второстепенните разпоредители, кметове на кметства, ресорни директори на дирекции.

При разработването на бюджетната прогноза 2025-2027 г. Община Русе отчита въздействието на настъпилите промени в нормативната уредба; уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи, включени в разчета за текущата година; приетите от Общинския съвет прогнози и структурните промени, свързани с оптимизация на дейностите в общинските предприятия; предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет.

Спазени са изискванията при планирането на средносрочната цел за придържане към балансирано бюджетно салдо.

Средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2025-2027 г. е изготвена по групи, без да са предвидени разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” е прогнозирана в две групи: „Жилищно строителство, БКС“ и „Опазване на околната среда“.

В първа група са прогнозирани средства по дейностите: „Осветление на улици и площади”- на град Русе и кметствата; „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” и „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие”.

В дейност 604 „Осветление на улици и площади“ са предвидени средства за ел. енергия за улично осветление в град Русе и кметствата, за подмяна на осветителни тела и за боядисване на стълбове.

В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са прогнозирани разходите за възнаграждения и издръжка на ОП „Комунални дейности“, като трудовите разходи са увеличени в резултат на увеличението на минимална работна заплата от 780 лв. на 933 лв. и достигат среден ръст от 10%. В абсолютна стойност предвидените средства за възнаграждения за 2024 г. намаляват, предвид преминаването на отдел „Платено паркиране и репатриране“ с 40 щ. бр. към СЗ ИООРС. За 2025 г. и 2026 г. е предвидено средно увеличение на възнагражденията с по 10% на година, за 2027 г. се запазва достигнатото ниво. В частта на издръжката средствата за ОП „Комунални дейности“ са увеличени с над 1 млн. за 2024 г., а за ремонт на улици и друга инфраструктура на кметствата с 130 200 лв. и достигат стойност от 1 230 200 лв.

В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” за 2024 г. са разчетени средства за геоложки и геодезически изследвания, за текущи и аварийни ремонти на общински сгради, в т.ч. достъпна среда за хора в неравностойно положение и междублокови пространства, за събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост, за проектирания; заснемане на имоти, оценки, скици, вписвания, обяви, категоризации и др.; за техническо наблюдение на язовирите в Николово, Тетово и Образцов чифлик, за енергиен мениджмънт на сгради общинска собственост, средства за социална и техническа инфраструктура в кметствата 361 673 лв. тук са заложени и 80% от сумата от продажби на общински жилища за ремонт, както и на средствата за текущи ремонти на общински имоти и междублокови пространства.

За постигане на средносрочната цел – балансирано бюджетно салдо, при намалени приходи от продажби през прогнозните 2025 – 2027 г., не е възможно да бъде осигурен необходимия ресурс за дейности свързани с подобряване на инфраструктурата и средата на живот.

В група „Опазване на околната среда“ са прогнозирани дейностите „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда; „Озеленяване”, „Чистота” и „Други дейности по опазване на околната среда“.

За 2024 г. са прогнозирани средства за Изготвяне на План за действие към актуализирана стратегическа карта за шум на агломерация Русе; окончателно плащане за актуализиране на Програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.; мерки за подобряване качеството на въздуха; предварително проучване и анализ на възможностите за създаване на зони с ниски емисии – наредба за въвеждане; за третиране срещу комари и кърлежи в гр. Русе, квартали и кметствата; за организиране на информационни и разяснителни кампании в областта на управление на отпадъците; за събиране на опасни отпадъци; за рециклиране на строителни отпадъци и други. В групата са прогнозирани средства и за поддържане на детски площадки, които бележат ръст от 20 000 лв. за 2024 г. достигат 170 000 лв.; поддържане на зелените площи и резитба на дървета; за вода, ел. енергия и резервни части за фонтаните; за изграждане и поддръжка на сондажни кладенци; за растителна защита и други. В три от дейностите в групата е включено ОП „Паркстрой“ за което са осигурени средства за увеличение на възнагражденията на общо 156 щ. бр. с ръст от 11% за 2024 г. и с по 10% за 2025 г. и 2026 г. Групата през 2024 г. бележи ръст с 15%, спрямо бюджета за 2023 г., а през прогнозните 2025-2027 г. е в намаление, поради елиминиране на преходните остатъци от предходна година и завършили инвестиционни обекти.

Сподели: