административен съд русе

В условията на пандемия Административен съд – Русе отчита увеличен брой на новообразуваните дела през 2020 година

Увеличен брой на новообразуваните дела през 2020 година отчита Административен съд – Русе въпреки усложнената обстановка и работа в условия на пандемия. 

Общият брой на разглежданите първоинстанционни и касационни производства през годината са били 1433 дела, като 1228 от тях (86%) са приключили със съдебен акт, а висящността на делата, изразена в проценти и в абсолютни стойности, е по-ниска в сравнение с предходните години.

Сравнително висок остава процентът на общо свършените през годината 1228 дела, приключили в срок до 3 месеца (82 %), като най-голям е делът на свършените до 1 месец.

Средномесечното постъпление (новообразувани дела) през 2020 г. е 102 броя. В сравнение с предходната 2019 година се констатира увеличение на новообразуваните дела, като сериозен ръст се отчита при касационните дела (с 19%), а при административните се отбелязва лек спад със 7%.

Статистиката сочи, че делата, разгледани от Административен съд – Русе през последните 3 години, са се увеличили с близо 43%. Значителното им нарастване и високата натовареност наложи увеличаване на щатната численост на магистратите, като броят на съдиите стана осем. Във връзка с увеличаващия се брой на съдебните производства бяха създадени условия за бърз и лесен обмен на данни и книжа (онлайн и чрез пощенски пратки), стартира и Единният портал за електронно правосъдие, чрез който бе улеснена дистанционната справка и работа по делата по електронен път.  

През отчетния период в съда са разгледани 927 бр. първоинстанционни административни дела, от които 761 – новообразувани и 166 висящи към 01.01.2020 г., като в края на годината са приключили 777 бр.

Анализът на данните сочи, че се запазва високият относителен дял на частните административни дела, както и на делата, образувани по Данъчно осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците, Закона за МВР и Закона за държавния служител. Обобщените данни показват, че най-честите причини или правни основания за отлагане на делата са за събиране на доказателства – гласни, писмени и изслушване на експертизи, както и невъзможност за явяване на страни в производствата, включително и заради наложена карантина или поставена диагноза за COVID-19.

Запазва се и високият процент на потвърдените от ВАС съдебни актове на Административния съд (72% от обжалваните актове са потвърдени, а 28 % са изцяло или частично отменени).

Осем магистрати са правораздавали през отчетния период, като четирима от тях са командировани – трима от Районен съд – Русе и един от Районен съд – Исперих.

В условия на финансови ограничения съдът продължава да прилага политика на постоянен контрол и ефективно разходване на бюджетните средства с цел оптимално използване на ресурсите. Въпреки изготвените финансови прогнози и реално необходими средства, спазваният от ВСС принцип за изчисляване на полагащите се средства за текуща издръжка на база утвърдения в условия на финансова криза бюджет нереално интерпретира и отразява действителните потребности на Административен съд – Русе.

За първи път през 2020 г. в Административен съд – Русе се проведе обучение на завършилите висше образование по специалността „Право“. Обучението на 39 стажант-юристи от различни университети в страната се осъществи под ръководството на административни съдии – наставници, при спазване изискванията на Министерството на здравеопазването и приетите от Съдийската колегия на ВСС правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Промените, наложени през 2020 г. от разпространението на COVID-19 в страната, се отразиха и върху комуникационната политика на съда. Бяха преустановени всички публични прояви и събития, бяха отменени и предвидените в медийния план инициативи като Образователната програма на ВСС и МОН, Ден на отворените врати, студентските практики, традиционните срещи с медиите.

Публичната работа и дейност на Административен съд – Русе бе съобразена с препоръките на Министерството на здравеопазването за прилагането на превантивни мерки за предотвратяване разрастването на епидемията. Бяха утвърдени нови правила за достъп до съдебните производства с обществен и/или медиен интерес и за начина на получаване на информация.

Наложените през годината ограничения не намалиха интереса на журналистите към теми, свързани с работата на магистратите в условия на пандемия, дела с обществен интерес и кадрови промени. Обект на журналистическите материали през годината бяха съдебни производства, свързани с ограничителните мерки, наложени от Министъра на здравеопазването; протести на прокуратурата срещу текстове от общински наредби; обжалвани кметски решения и обществени поръчки; производства за необходимостта от прилагането на екологични норми; съдебни спорове по данъчни дела; жалби и протести срещу нормативни актове и решения на общински избирателни комисии и други.

Дейността на съда през отчетната 2020 година бе подчинена на основните цели и задачи в Стратегическия и Оперативния план на институцията – качествено, срочно и достъпно административно правораздаване, развитие и интегриране на кадровия потенциал, повишаване общественото доверие, материално-техническа осигуреност и развитие на информационните технологии.

Отчетният доклад е публикуван в интернет страницата на съда в раздел „За съда/Отчетни доклади”:

Сподели: