В ЦПЛР – ЦУТНТ са обхванати близо 1 000 ученици от 1-ви до 12-ти клас в 96 форми на обучение

Община Русе продължава да осигурява възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време. Индивидуалните потребности и интереси на учениците и децата в областта на хуманитарните, обществените, природо-математическите, приложно-техническите дисциплини, усъвършенстване на физическата дееспособност и началната спортна подготовка продължиха да се развиват.

Интелектуалният и творческият потенциал на децата намира естествен път за развитие в Центъра за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) в Русе. Общината подпомага съществуването му, като дофинансира делегираната от държавата дейност за развитие на изявени ученици по фундаментални и приложно-технически дисциплини. През отчетния период се извърши промяна в предмета на дейност на ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе, чрез допълване на дейността „Кариерно ориентиране и консултиране“ по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО. Центърът за кариерно ориентиране (ЦКО) – Русе е създаден по процедура BG051PO0001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 и по процедура BG051M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. По проекта е създадена база за успешното функциониране на системата за кариерно ориентиране в средното образование – мрежа от обзаведени и оборудвани ЦКО, обучени и сертифицирани кариерни консултанти на местно ниво, информационни, диагностични и методически ресурси, Програма за кариерно ориентиране на ниво училище, клубове „Кариера“ в пилотните училища, практики за осигуряване на връзката между образованието и пазара н труда. Изпълнението на проекта приключи на 31.12.2017 г.

В ЦПЛР – ЦУТНТ са обхванати близо 1 000 ученици от 1-ви до 12-ти клас в 96 форми на обучение и усъвършенстване по следните направления: математика, информатика, информационни технологии, компютърна графика, уеб дизайн, физика, английски език, изобразително изкуство, приложни изкуства, моделизми – авио-, авто-, ракето- и корабо-моделизъм, както и конструиране с „Лего“ и роботика. Там работят хонорувани преподаватели, предимно от Русенския университет и различни русенски училища. В дейността по кариерно ориентиране и консултиране са ангажирани четирима кариерни консултанти. В национални състезания и олимпиади са участвали 87 ученици, подготвени във формите към ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе.

ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество инициира и организира 5 регионални състезания в следните направления: математика, информационни технологии, английски език и изобразително изкуство, в които ежегодно участват над 1 000 ученици.

Дългогодишната дейност, многобройните изяви и призови отличия на възпитаниците на ЦУТНТ – Русе на регионални, национални и международни олимпиади и състезания, безспорно е доказала мястото и ролята на Центъра в образователната система.

Сподели: