община-русе

В 4 детски градини на територията на общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово се проведе информационна кампания под надслов „Живей чисто! Рециклирай!“

В рамките на проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ беше проведена информационна кампания под надслов „Живей чисто! Рециклирай!“, в четири детски градини на територията на общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово.  Кампанията имаше за цел да запознае децата с разделното събиране на отпадъците и ползите от рециклирането.

Проектът се изпълнява по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 16.09.2021 г., а общата  му стойност е в размер на 759 704,88 лв. Проектът се изпълнява в партньорство между Общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово и ще продължи 14 месеца.

Основна цел на проекта  е  да се подобри управлението на отпадъците и използването им като ресурс, чрез реализиране на 4 общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в четирите общини. Чрез планираните дейности се цели да се подобри статуса на околната среда и да се намали ефекта от замърсяването и действията на човека, да се подобри качеството на живот на населението и да се осигури по-чиста и комфортна среда за живеене. Като краен резултат трябва да бъде постигнато увеличаване на дела на рециклираните отпадъци във всяка една община с 10,5 %.

В рамките на проекта се предвижда да бъде направено проучване за идентифициране на специфичните модели на потребление и тенденциите при генерирането на отпадъците на територията на общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово, което ще е източник на важна информация за бъдещото управление на отпадъците в тези общини.

Ще се реализират 4 общински схеми за рециклиране/разделно събиране на отпадъци. Първата от тях предвижда закупуването на 8 мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци, които ще бъдат разположение в различни райони в общините Русе и Ветово. В тях ще бъдат приемани почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство, а именно – хартия, пластмаса, стъкло, метал, мазнини, електрическо и електронно оборудване, опасни битови отпадъци и др.

 Ще бъде разработена и схема за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци, чрез закупуване на отворени асиметрични лифтдъмперни контейнери за общините Русе, Сливо поле и Ветово, и закупуване на верижна мини челюстна трошачна машина за Община Тутракан. Това до голяма степен ще предотврати образуването на отпадъци, чрез понижаване на инертната фракция в смесения битов отпадък и нерегламентираното изхвърляне в дерета и други места.

Третата схема, която ще стартира в рамките на проекта е за разделно събиране и рециклиране на отпадъци в административни сгради. Ще бъдат закупи 96 кошчета, в които служителите и посетителите на административните сгради на Община Русе ще могат да събират разделно генерирания отпадък по време на работния процес. В Сливо поле пък ще бъдат закупени 3 броя машини за компостиране на остатъчни отпадъци в стандартни контейнери за 3 училища и 20 броя съоръжения за събиране на капачки.

Последната схема, която ще се разработи е за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци. В рамките на тази дейност, за нуждите на Община Русе ще бъде закупен един биошредер, а за Община Сливо поле – един брой мулчер –шредер, три самоходни косачки и 15 броя компостери. Община Тутракан ще закупи моторна дробилка за дърва и клони. Чрез закупената техника и съдове, отпадъкът от поддръжката на зелените площи и декоративната растителност в четирите населени места ще се оползотворява на мястото на тяхното генериране. Това ще доведе до спестяване на разходи за транспорт и депониране.

За промотиране на четирите схеми ще бъдат проведени и  информационни кампании, в рамките на които ще бъдат създадени и разпространени информационни дипляни, табели, стикери и видеоклипове, ще бъдат проведени публични събития и кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци.

Сподели: