котовск данъчно община русе

Газова и отоплителна инсталации ще бъдат изградени на петия и шестия етаж в общинската сграда на ул. „Котовск“

В сградата на ул. Котовск №1 – 5 и 6 етаж, където се помещават изнесени работни места на Центъра за предоставяне на услуги в общността и в домашна среда и Центъра за видеонаблюдение и контрол към ОП Комунални дейности е възникнала необходимост от изграждане на газова и отоплителна инсталация. Към момента двата етажа са се отоплявали с климатици, което при по-ниски температури е неефективно. Разширението на газопреносната мрежа е с безспорни предимства пред досега използваните начини за отопление – екологични чисто гориво.

Предвид гореизложеното и доклад от Директор дирекция „Хуманитарни дейности“ и Директор на ОП Комунални дейности, кметат на Община Русе Пенчо Милков предлага на общинските съветници да гласуват включване на 2 нови обекта в Инвестиционната програма за 2021г.:

            – „Изграждане на газова и отоплителна инсталация в сградата на ул. Котовск №1, ет.5 “ за 25000лв. за нуждите на дейност 562 Асистенти за лична помощ – държавни  дейности, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, средствата се осигуряват от §0201 „Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения“ на същата дейност.

            – „Изграждане на газова и отоплителна инсталация в сградата на ул. Котовск №1, ет.6“ за 56000лв. за подобряване на ефективността  на обособената структура за Център за видеонаблюдение. В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – местни дейности, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“. Средствата се осигуряват от §1015 „Материали“ на същата дейност от бюджета на ОП Комунални дейности-Русе.

Сподели: