Генералното консулство на Руската федерация в Русе ще получи под наем за 10 години терена и сградата, в които се намира

Генералното консулство на Руската федерация в Русе получи под наем за 10 години терена и сградата, в които се намира

Генералното консулство на Русия в гр. Русе (гр. Русчук, Османска империя) е съществувало от 1865 г. до 1877 г. (до началото на Руско-турската война 1877-1878 години). След повече от 100 години през 1985 г. в речната столица на България е открито Генералното консулство на СССР (след 1991 г.– Генерално консулство на Русия). Консулството към настоящия момент се помещава в имот – частна общинска собственост с административен адрес: гр. Русе, ул. „Ниш“ №1, съгласно Договор за наем №4769 от 30.12.2011 г. сключен между Община Русе и Генерално консулство на Русия в гр. Русе въз основа на Решение №24 прието с протокол №3 от 15.12.2011 г. на Общински съвет – Русе. 

Генералното консулство на Русия в гр. Русе извършва ред дейности с оглед задоволяване на нуждите на населението, като оказване на помощ по визови въпроси,  правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела, съгласно „Договор между народна Република България и съюза на съветските социалистически републики за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела“, помощ при кандидатстване по различни програми за получаване на Висше образование във вузовете на Русия и други. Консулството извършва функции, посочени в чл. 5 от Виенската конвенция за консулските отношения (Ратифицирана с Указ № 947 на ДС от 25.05.1989 г. – ДВ, бр. 42 от 2.06.1989 г.), попадащи в хипотезата на чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 15, ал. 6 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе.

Предвид обстоятелството, че договорните отношения между Община Русе и Консулството изтичат на 30.12.2021 г. е необходимо да бъде сключен нов договор за наем с оглед запазване добрите дипломатически отношения между Република България и Руската Федерация, както и предоставяне на възможност на Генерално консулство на Русия в гр. Русе да продължи да осъществява дейността си на територията на гр. Русе.

Общински съвет – Русе даде сега своето съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години, на „Генерално консулство на Русия в Русе“, Булстат: 117541359, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе 63427.2.4813, с площ 5139,00 кв. м с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м) и построените в него сгради:

1. Сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4813.1, със застроена площ 460,00 кв. м, брой етажи – 2 (два), с предназначение – Административна, делова сграда;

2. Сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4813.2, със застроена площ 14,00 кв. м, брой етажи – 1 (един), с предназначение – Постройка на допълващо застрояване;

3. Сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4813.3, със застроена площ 54,00 кв. м, брой етажи – 1 (един), с предназначение – Хангар, депо, гараж;

Предмет на АЧОС №8593/07.06.2018 г., с административен адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. „Ниш“ №1, отдавани под наем за консулски помещения и прилежащ терен, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 2633.79 лв. без включен ДДС.                   

Сподели: