Дрогиран шофьор спряха полицаите на бул. "Гоце Делчев"

Геодезия 97 ЕООД ще извърши проектиране на Подробен устройствен план – План за улична регулация, изменение на план за улична регулация, на бул. „Гоце Делчев“

Геодезия 97 ЕООД ще извърши проектиране на Подробен устройствен план – План за улична регулация, изменение на план за улична регулация, на бул. „Гоце Делчев“ по силата на договор на стойност 14 820 лева.

Цел на настоящето задание е проектиране на ПУП – ПУР, ИПУР на бул. „Гоце Делчев“, от бул. „България“ /в района на о.т. 8896/ до новите строителни граници по ОУПО Русе /ул. „Ал. Хаджи Русет“/. Заданието се изготвя във връзка липсваща улична регулация по цялото протежение на бул. „Гоце Делчев“ и не регламентиран габарит на същата.  

Булевард „Гоце Делчев“ е разположен в урбанизираната територия на гр. Русе и създава връзка между бул. „България“ /част от републикански път I-5 Е85/ и общински път RSE2143.

За границите на бул. „Гоце Делчев“ има частично одобрена уличната регулация с основна заповед № 1378/22.04.2003г. на Кмета на Община Русе. Поради местоположението на булеварда, между ж.к. „Дружба 2“ и ж.к. „Дружба 1 и 3“, поземлените имоти с идентификатори 63427.4.2573, 63427.4.425, 63427.4.692, 4.393 и части от имоти с идентификатори 63427.4.301, 63427.4.345, 63427.4.501, 63427.4.563, 63427.4.566, 63427.4.569, 63427.4.653 и 63427.4.654 по КККР на гр. Русе, попадат в границите на булеварда и между квартали 613, 632 и 608 от ж.к. „Дружба 2“ и 856, 857, 858, 859, 1591 и 8503 от ж.к. „Дружба 1 и 3“ по регулационния план на гр. Русе. С последващи заповеди, отнасящи се до урегулирани поземлени имоти контактуващи с булеварда са извършени изменения, които следва да запазят границите си:

 • кв. 613 за УПИ VI „за озеленяване и гаражи“ със Заповед № РД-01-497/07.03.2014г. на Кмета на Община Русе е одобрен ПУП-ПР;
 •  кв. 613 за УПИ I-917 „за търговски комплекс“ със Заповед № РД-01-497/07.03.2014г. на Кмета на Община Русе е одобрен ПУП-ПР;
 • кв. 613 за УПИ II-915 със Заповед № РД-01-2055/19.08.2015г. на Кмета на Община Русе е одобрен ПУП-ИПР;
 • кв. 613 за УПИ V-2074 със Заповед № 867/30.04.2004г. на Кмета на Община Русе е одобрен ПУП-ИПР;
 • кв. 613 за УПИ III-2074 със Заповед № 444/01.04.1998г. на Кмета на Община Русе е одобрено ЧИРП;
 • кв. 613 за УПИ IV „за жилищно строителство“ със Заповед № 182/12.05.1987г. на Зам.-председателя на ИК на ОбНС – Русе е одобрен ЗРП;
 • Границите на кв. 632 са одобрени със Заповед № 182/12.05.1987г. на Зам.-председателя на ИК на ОбНС – Русе  – ЗРП;
 • кв. 608 за УПИ I „за жилищно строителство“ и  УПИ III-2890 със Заповед № РД-01-928/14.04.2020г. на Кмета на Община Русе е одобрен ПУП-ИПР;
 • кв. 608 за УПИ IV-1439 и V-2070  със Заповед № 1644/08.09.1999г. на Кмета на Община Русе е одобрен ЗРП;
 • кв. 608 за УПИ IХ и  ХIХ-1432 със Заповед № 3652/17.12.2004г. на Кмета на Община Русе е одобрен ПУП-ИПУР,ИПР;
 • кв. 608 за УПИ ХVII-1435 и ХVIII-1435 със Заповед № РД-01-5358/13.12.2006г. на Кмета на Община Русе е одобрен ПУП-ИПР;
 • кв. 704 за УПИ ХI-150 със Заповед № 1960/29.10.2009г. на Кмета на Община Русе е одобрено ЧЗРП;
 • кв. 704 за УПИ ХII-830 със Заповед № РД-01-444/26.01.2009г. на Кмета на Община Русе е одобрено ЧЗРП;
 • кв. 862 за УПИ I-2416 със Заповед № 1378/22.04.2003г. на Кмета на Община Русе ПУП – ПУР,ПР;
 • кв. 858 за УПИ V „за озеленяване“ със Заповед № 1378/22.04.2003г. на Кмета на Община Русе ПУП – ПУР,ПР;
 • кв. 858 за УПИ III-1553 „ВиК“ със Заповед № РД-01-2237/05.05.2006г. на Кмета на Община Русе е ПУП – ИПР;
 • Границите на кв. 859 са одобрени със Заповед № 1378/22.04.2003г. на Кмета на Община Русе ПУП – ПУР,ПР;
 • кв. 591 за УПИ I „за озеленяване“ и кв. 8503 за УПИ ХI „за озеленяване“ със  Заповед № РД-01-1071/20.05.2005г. на Кмета на Община Русе е ПУП – ИПР.

Булевардът е с покритие от асфалтова настилка, в сравнително добро състояние, с изградени тротоари в по-голямата си част. Денивелацията между о.т. 8896 по бул. „България” до границата му с ул. „Ал. Хаджи Русет“ е от порядъка на 87м.

За съществуващият булевард няма проектирана улична регулация за повече от 1200 метра и не са уточнени габаритите й.

Проектирането следва да предостави решение за осъществяване на връзка със съществуващата улична регулация на бул. „България” до ул. „Ал. Хаджи Русет“ и всички включващи се в него от съседните квартали „Дружба 1, 2 и 3“.

ПУП – ПУР, ИПУР на бул. „Гоце Делчев“ да се разработи в следните части:

 • Геодезическа: Изготвяне на скица предложение за разрешаване изработването на ПУП – ПУР, ИПУР; Изработване на ПУП придружен с Нивелетен план и Идейна вертикална планировка;
 • Схеми на инженерни мрежи, разработени в обем и съдържание, съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ при необходимост от изместване на съществуващи комуникации.
Сподели: