Геодезия – 97 ЕООД

ул. „Хан Аспарух“ № 31 Б, ет.2

тел. 082 821 345, 0897 905 001, 0897 905 002

 

Предлагаме Ви следните услуги:

Освен създаване на цялостни планове и кадастрални карти на урбанизираните територии, изработваме за един или група имоти:

  • Нов Подробен Устройствен План (ПУП) – регулация
  • Частично изменение на ПУП
  • Трасиране на имотни граници по кадастрален или регулационен план и издаване на трасировъчен карнет
  • Попълване на сгради и самостоятелни обекти в кадастъра
  • Измерване на площи
  • Делба, обединяване или друга промяна на имот
  • Отстраняване на фактическа грешка в кадастрален, регулационен план и кадастрална карта
  • Други услуги, свързани с правата, ползването и управлението на поземлените имоти
Фирмата е лицензирана от АГКК под № 939 и извършва геодезически дейности в регион Русе и Силистра.


Предлагаме Ви следните услуги:

1. Геодезични мрежи
2. Прецизни GPS измервания и обработката им, измервания в реално време и с мрежите от перманентни станиции на ZENITGEO и NAVITEQ;
3. Прецизна геометрична нивалация;
4. Инженерни геодезически измервания на пътища и ж.п. линии;
5. Изработка на ПУП;
6. Вертикално планиране;
7. Изработване на кадастрални карти на урбанизирани територии;

Техническа обезпеченост

Геодезически инструменти за Опорни Геодезически Мрежи и други прецизни измервания

Sokkia GRS2700 ISX : 2 броя двучестотни GPS приемници
Sokkia е компактен, двучестотен приемник работещ в режими на измервания с последваща обработка (post-processing job).
Предназначение: Системата може да се ползва както при нужда от точност няколко сантиметра така и при необходимост от прецизност до милиметър.
Нивелири Sokkia SDL 30: 2 броя
Предназначение: Определяне на превишение между точки чрез геометрична нивелация.
Точност: 1.0 mm за 1км двойно пронивелиран разстояние.

Геодезически инструменти за изработване на карти и планове за устройствено и инвестиционно проектиране

Тотални станции: Sokkia – 2 бр.
Предназначение: Геодезически инструмент за измерване на хоризонтални, зенитни ъгли и дължини.
Точност: Максимално измерена дължина до 2км с точност 3мм + 0.1ppm. Точност на отчитане по хоризонтален и вертикален кръг 15 cc.

Геодезически софтуер

Графични програми:
MKADWIN: Създаване, обработка и ползване на кадастални, устройствени и топографски планове, карти и схеми на селищни и извънселищни теротории.
Ucad, CadIS: Създаване цифрови модели на градски кадастър, кадастър на земеделски и горски кадастър.
AutoCAD 2005: CAD система за автоматизирано проектиране на машинни, архитектурни, строителни и геодезически съоръжения и обекти.

Обработка на GPS измервания

Spectrum Survey: Обработка и редактиране на GPS данни, точки и кодове, изравнение по МНМК, координатни трансформации, вход-изход за CAD и GIS системи.
GPS View: Запис и визуализация на GPS данни в графичен режим. Определяне на трансформационни параметри.
Papka 5.0

Приложни програми за Геодезия

TPLAN: Изчисление и изравнение на ъглово-линейни и височинни мрежи. Обработка на геодезически измервания.
Pithagoras: модул за геодезия.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ФИРМАТА Е ИЗРАБОТИЛА СЛЕДНИТЕ ПО-ГОЛЕМИ ОБЕКТИ:

1.КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА гр.ШУМЕН
2.КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА гр.СИЛИСТРА
3.КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА гр.ТУТРАКАН
4.КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА с.АЙДЕМИР
5.КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА гр.ГЛАВИНИЦА
6.КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА с.ИВАНОВО
7.КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА гр.ДВЕ МОГИЛИ

ОФИСИ:

гр. РУСЕ 7000
ул. ХАН АСПАРУХ №31 Б
тел./факс 082 821345


гр.Силистра 7500

ул.д-р Петър Берон №1
тел. 086 823 961

Сподели:

Още новини от деня