Главният секретар на Асоциацията по ВиК Пламен Спасов се срещна с представител на ДЗЗД „Дружество за оценка на ВиК активи“

Главният секретар на Асоциацията по ВиК Пламен Спасов се срещна с представител на ДЗЗД „Дружество за оценка на ВиК активи“

Главният секретар на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Русе Пламен Спасов се срещна с Никола Кедов, представител на ДЗЗД „Дружество за оценка на ВиК активи“. Дружеството е сключило договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството с предмет „Изготвяне и оценка на ВиК активи, публична държавна и публична общинска собственост“. Договорът е в изпълнение на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ № BG16M1OP002-1.001-0001 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

По време на срещата се разгледаха целите и етапите на договора по отношение изготвянето на оценката на ВиК активите, публична държавна и публична общинска собственост за обособената територия на „ВиК“ ООД-Русе, възникналите проблеми при преодоляване на първия етап по събиране на информация и начините за изпълнение изискванията на ДЗЗД „Дружество за оценка на ВиК активи“ към Асоциацията по ВиК-Русе и собствениците в лицето на общините и държавата.

Предвид спецификата на разглежданите въпроси, работната среща продължи във „ВиК“ ООД-Русе, ВиК оператора стопанисващ, поддържащ и експлоатиращ ВиК активите, публична държавна и публична общинска собственост, обект на оценката. В разговора се включиха и г-жа Галя Влаева, главен счетоводител на ВиК дружеството, инж. Николай Нинов, началник отдел „ПТО“ и инж. Нели Найденова от същия отдел на „ВиК“ ООД-Русе. Работната среща приключи с изясняване на принципните параметри на съвместната работа. Тя се проведе в изпълнение на взетите решения по време на последното Общо събрание на Асоциацията от 12 септември тази година.

Сподели: