съдебна палата русе съд прокуратура

Глоба за русенска фирма от ГИТ заради 17 – годишен работник без разрешение

Районният съд в Русе измени НП № 18- 001524 от 05.10.2020 г. на директоря на дирекция „Инспекция по труда“ – Русе, с което на „Фаворит 98“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул.“Сан Стефано“ №32, за нарушение по чл.303 ал.ІІІ от КТ, на основание чл.414 ал.І от КТ е наложено административно наказание „Имуществена санкция“, като намалява размера на същата от 2000 хиляди на 1500 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Русе.

  На 01.09.2020 г. инспектори по труда, сред които и св.С.Л., извършили проверка по работни места  в предприятие за производство на хляб и хлебни изделия, намиращо се в гр. Русе по бул.“Трети март“ № 38, стопанисвано от „Фаворит 98“ ООД гр.Велико Търново.На тази инспекция присъствало лицето Л. И. – организатор производство.При същата било установено и обстоятелството, че лицето М. Й. К., на 17 години,  полага труд в обекта, без разрешение от инспекцията по труда. К. бил установен като работещ на лентата за сортиране на хляб. На 10.09.2020 г. била извършена и проверка по документи, на която присъствала М. М. – представляващ дружеството жалбоподател. Същата получила в това си качество протокол за извършена проверка с дадени предписания за отстраняване на  констатирани нарушения на трудовото законодателство.На същата дата, на която бил връчен ПИП, е съставен и акт за установяване на административно нарушение № 18- 001524, сочещ осъществено от „Фаворит 98“ ООД такова по чл.303 ал.ІІІ от КТ, за това, че на 01.09.2020 г., при проверка по спазване на трудовото законодателство по работни места в обект- предприятие за производство на хляб, стопанисвано от дружеството, е установен М. К. на 17 години, полагащ труд, т. е. същият е приет на работа без разрешение от инспекцията по труда. Актът бил предявен на М. М., подписан без възражения и лично връчен. В хода на производството пред първата инстанция бил представен договор за сътрудничество и съвместна дейност между „Фаворит 98“ ООД  и „Фаворит Комерс“ ООД. Предмет на договора било производство и разпространение на продукция от страна на жалбоподателя чрез нает от „Фаворит Комерс“ ООД персонал. На 05.10.2020 г. било издадено обжалваното наказателно постановление с наложеното административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева.

При посочените факти и налагащи се правни изводи, съдът намира, че в частта на определеното административно наказание обжалваното постановление се явява необосновано.Санкцията е индивидуализирана в хипотезата на чл.414 ал.І от КТ. Според този текст, работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по- тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лева, а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по- тежко наказание- с глоба в размер от 1000 до 10 000 лева. Конкретно наказанието е определено в размер от 2000 лева. От приложените в делото доказателства не се съдържат такива, сочещи на други, предходно установени и наказани по надлежен ред нарушения на трудовото законодателство. Завишаването на наказанието, макар и същото отново да се явява към минимума на закона, не е конкретно обосновано и поради това се явява незаконосъобразно.

От друга страна, искането на жалбоподателя случаят да се преквалифицира като маловажен, не намира опора в установените фактически обстоятелства и законовите разпоредби. На първо място, при проверката, довела до разкриване на нарушението, са констатирани и редица други пропуски във функционирането на предприятието и обекта, които са описани в протокола за извършена проверка.

На следващо място, чл.415 в от КТ регламентира отговорността  за маловажно нарушение и тази разпоредба следва да бъде считана за специална по отношение на чл.28 от ЗАНН. Няма основания за прилагане на привилегията по кодекса.

Не на последно място, необходимо е да се отчита естеството на административното нарушение. Касае се до засягане на правата на непълнолетно лице и доколкото такива лица са поставени под специална защита  в множество правно регламентирани аспекти на обществения живот, не би могло да се приеме, че са налице неправомерни действия, които са с незначителни неправомерни последици.

Предвид изложеното, съдът намира, че обжалваното постановление следва да бъде изменено, като размерът на постановеното административно наказание имуществена санкция бъде намален в минимума, предвиден в чл.414 ал.І от КТ-  имуществена санкция от 1500 лева.

Сподели: