община русе

Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2019 г. приеха общинските съветници в Русе

На 01.01.2018 г. влезе в сила Закон за концесиите (ЗК), с който се въвеждат изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент за възлагане на договори за концесия. В разпоредбите на Глава втора от ЗК са определени правомощията на общинските съвети по отношение политиката за общинските концесии, както и на кмета на общината, изпълняващ правомощията на концедент.

Съгласно чл. 40, ал. 3, т. 4 ЗК, кметът на общината изготвя и внася за одобрение в общинския съвет годишни отчети относно изпълнението на концесионните договори. На основание чл. 40, ал. 2, т. 2 ЗК, общинският съвет ги одобрява. 

Съгласно разпоредбата на чл. 132 ЗК, в срок до 30 септември в Националния концесионен регистър (НКР) се представя информация за изпълнението на всеки концесионен договор за предходната година по образец, който се поддържа на интернет страницата на НКР. Въз основа на информацията, от концедента се изготвя и внася за одобрение в общинския съвет годишен отчет относно изпълнението на концесионните договори на общината.

Община Русе е публикувала в срок информацията за изпълнението на концесионните договори по чл. 132, ал. 1 и чл. 192, ал. 3, т. 8 от Закона за концесиите за 2019 г. в НКР, въз основа на което представям за одобрение Годишния отчет за изпълнение на концесионните договори през 2019 г. 

Сподели:

Още новини от деня