Големи общински имоти в Ботров ще бъдат отдадени под аренда за 25 години

Общински съвет – Бяла измени Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година, раздел II, т.Б.I. „Имоти, които ще бъдат предложени за предоставяне под аренда”, землище с. Ботров. Става въпрос за изоставена нива в землището на селото /местност „Перетлика“ с площ 104.863 декара, категория седма. Цената е 35 лева на декар, а за година се чакат 3 670 лева и 20 ст. Предназначението е за създаване на трайни насаждения, а срокът за отдаване – 25 г…

Source: *119517.html

    

Сподели: