полисан лого

Голяма санкция от Митница Русе спрямо „Полисан“ окончателно бе отменена от съда

Административен съд – Русе остави в сила Решение № 297 от 23.05.2017 г., постановено по АНД № 1906/2016 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е отменено Наказателно постановление № 97 от 14.09.2016 г. на Началника на Митница Русе. Решението е окончателно. Това стана след жалба от Митница Русе против Решение № 297 от 23.05.2017 г., постановено по АНД № 1906/2016 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е отменено Наказателно постановление (НП) № 97 от 14.09.2016 г. на Началника на Митница Русе, с което на „Полисан“ АД, със седалище: гр. Русе за нарушение по чл. 112, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 27 408, 90 лева.

Разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от ЗАДС предвижда намалени акцизни ставки за енергийните продукти за отопление, а ал. 3 сочи, че за целите на определяне на тези намалени ставки, енергийните продукти за отопление се придружават от регистриран електронен документ, удостоверяващ тяхното предназначение, определен по ред, начин и формат с правилника за прилагане на закона.

Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 1 от ППЗАДС, в случаите на прилагане на намалените акцизни ставки по чл. 33, ал. 1 и ставката по чл. 33а, ал. 1 от ЗАДС за смазочни масла, които по техническа спецификация съдържат маркиран газьол, към акцизния данъчен документ се прилага документ съгласно приложение № 14а, който се попълва и издава в 4 екземпляра от лицето, което освобождава стоките за потребление.

Според чл. 80а, ал. 3 от ППЗАДС, хартиено копие от регистрирания електронен документ за удостоверяване на предназначението по ал. 1 и 2 се заверява от потребителя на акцизните стоки за отопление и се връща заверен на лицето, освободило стоките за потребление.

Върнатото заверено копие на документа, удостоверяващ предназначението на акцизните стоки от крайния получател е основание за признаване на правото на акцизния данъчен склад за начисляване на занижена ставка, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗАДС, съгласно който ставките по ал. 1 се прилагат, при условие че лицето, което е освободило акцизните стоки за потребление, разполага с документа по ал. 3, заверен от лицето, което ще използва стоките за съответното предназначение, с изключение на втечнения нефтен газ (LPG) в бутилки за отопление, извеждани от данъчен склад.

Съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗАДС, ставките по ал. 1, т. 2 се прилагат при условие, че лицето, което е освободило акцизните стоки за потребление, разполага с документа по ал. 3, заверен от лицето, което ще използва стоките за съответното предназначение.

В разглеждания случай, въз основа на събраните по делото доказателства безспорно се установява, че от данъчния склад на санкционираното дружество е освободена за потребление акцизна стока, за която по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗАДС е била начислена акцизна ставка за отопление; издаден и регистриран е електронен документ за удостоверяване на предназначението по чл. 33, ал. 3 от ЗАДС. Действително, в неговото поле „Потребител” погрешно е посочен „Трейс комерс” ЕООД, но в поле „Потвърждение за получаване от потребителя на мястото на доставка” е поставена заверка от лицето, използвало акцизните стоки за съответното предназначение /отопление/ – „ПИ ЕС АЙ” АД, като са вписани име, фамилия, подпис и документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, получило стоката на адреса, поставен е и печат на това дружество. Не се спори, че санкционираното дружество е разполагало с този документ както към момента на подаване на акцизната декларация, така и към момента на заплащане на акциза за съответния период. Фактът, че лицето, заверило документа, е използвало процесната стока да отопление, при това на посочения в този документ адрес, се установява по несъмнен начин от събраните писмени доказателства в хода на извършената от митническите органи проверка, като тези факти и обстоятелства са описани и в АУАН и НП.

В конкретния казус са били налице всички предпоставки на чл. 33, ал. 4 от ЗАДС – правилно е била начислена предвидената в чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗАДС намалена ставка и затова неправилно, в нарушение на закона е била ангажирана отговорността на дружеството, за нарушение на чл. 112, ал. 1 от ЗАДС.

Налице е друго нарушение, а именно на чл. 80а, ал. 1 от ППЗАДС, изразяващо се в неизпълнение на задължението да се посочи конкретния потребител на акцизна стока (т.е. лицето, което ще използва акцизните стоки за отопление), което нарушение се санкционира според чл. 126а, ал. 1 от ЗАДС.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"