Гоотов е годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Бяла 2021-2027 г. за 2023 г.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Бяла 2021-2027 г. (ПИРО) в частта му за 2023 година е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие (обн. ДВ. бр. 50 от 30 май 2008 г., посл. изм. ДВ. бр. 51 от 1 Юли 2022 г.) и Правилника за неговото прилагане (приет с ПМС № 183 от 04.08.2020 г. обн.ДВ. бр. 70 от 7 Август 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 45 от 23 Май 2023 г.).

Плановете за интегрирано развитие на общините са едни от базисните документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в Република България, регламентирани със Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, като механизмите за оценка и наблюдение на изпълнението на ПИРО се позовават на действащите нормативни документи и методически указания.

Съгласно чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), орган за наблюдение на ПИРО е общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината.

В съответствие с чл. 24 от ППЗРР, изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината се отчита чрез годишните доклади за наблюдението на изпълнението му, изготвени на база на програмата за реализация.

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на плановия документ през съответната година.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината се изготвя по определен от Кмета на общината ред и се одобрява от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината. Докладът се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет до 31 март на всяка следваща година. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет.

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината съдържат информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана. Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината се изпраща на Председателя на Областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.

Съгласно Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие (чл. 72, ал. 8), настоящият доклад съдържа информация за:

1. Общите условия за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Бяла 2021-2027 г. (ПИРО) в частта му за 2023 година, и в частност – промените в социално-икономическите условия в общината;

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Плана за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение;

3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината;

4. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на Плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране;

5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на Плана за интегрирано развитие на общината.

Предстои на 28 март Общински съвет Бяла да одобри Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Бяла 2021-2027 г. за 2023 г. Ето и самия проект на документ:

Сподели: