Готова е актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ в Русе

С Решение № 524 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №21 от заседание на 20.04.2017г., беше одобрена действащата към момента Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе. Предлагаме за разглеждане проект за актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе.

1.  В изготвената актуализация на Общата схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Русе се предлага запазване на определеното зониране, като за осигуряване на необходимата приемственост в информацията, се запазват следните означения на съответните зони:

            – Зона „А” – ул. “Александровска” от пл. “Батенберг” до пл. “Свобода”;

            – Зона „Б” – пл. “Свобода”;

            – Зона „В1” – от пл. “Свобода” до бул. “Цар Освободител”;

            – Зона „В2” – от бул. “Цар Освободител” до ул. “Майор Узунов”

            – Зона „В3” – от ул. “Майор Узунов” до Дома на културата

            – Зона „Д” – ул. “Борисова” с гаровия площад;

            – Зона „Е” – Територията западно от ДКЦ-2 – бившата Трета п-ка в к-с “Изток”.

            – Зона „Ж” – Пазара “Сан Стефано”

            – Зона „З” – пл. “Европа” в зоната около Дунав мост.   

Обособява се нова зона по поречието на река Дунав по ул.“Пристанищна“ от “Митница-пристанище Русе” до ул.“Майор Атанас Узунов“ с наименование: Зона „Крайбрежна“.

Запазват се обособените зони за разполагане на преместваеми обекти в обществени озеленени площи, в които разполагането на преместваеми обекти ще става след одобряването на устройствен проект на съответната обществена озеленена площ – Парк на “Възрожденците” и разработване на схема на зона за Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета поликлиника/ в к-с “Изток”/.

2.  Предлага се запазването на определените зони за разполагане на търговски обекти, стопанисвани от „Общински пазари” ЕООД – Русе, означени с отделна сигнатура, както следва:

– в ж. к. „Здравец-изток” до ДКЦ-2

– в ж. к. „Чародейка – Г – ЮГ” до супермаркета

– в ж. р. „Мидия Енос” в кв. 160

– в ж. к. „Здравец” до бл.„Гагарин”

– в ж. к. „Възраждане” – пазарчето „Сан Стефано”

Запазват се определените зони за разполагане на цветни базари на различни места в ЦГЧ – до озеленена площ между сградата на Община Русе и ж.бл. „Ларго”, до градинката на ул. „Хан Крум” пред Младежкия център, в зона В2 зад градинката срещу Градските хали.

Предлага се запазване на местоположението на преобладаващата част от функциониращите съгласно действащата обща схема на преместваеми обекти, с изключение на позиции с номера: №22, №39, №1527, №438, №406, №190, №29, №63, №74, №570, №56, №320, №43, №4007, №537, №539, №129, №4, №8, №11, №509, №1709, №237, №638, №580, №542, №229, №4531, №545, №51, №35, №36, №37, №423, №26, №1702, №17, №16, №77, №1 , които отпадат от схемата, поради липса на интерес от  наематели към тях.

Предлага се ситуирането на нови 10 броя места за разполагане на зарядни станции за електромобили по предложение на Дирекция „Икономика и управление на собствеността“ и след направени предварителни проучвания със следните нови номера на позициите: №2201 – на обществен паркинг до НАП; №2202 – на ул. „Петко Д. Петков“ и пресечката й с ул.“Проф. Асен Златаров“; №2203 – на обществен паркинг на пл. „Дунав“; №2204 – на външен паркинг на спортна зала „ОЗК – Арена Русе“; №2205 – ал. “Възраждане“ върху съществуващо паркомясто; №2206 – ул.“Студентска“ пред Русенски университет „Ангел Кънчев“, №2207 – на паркинга до стадион „Локомотив“; №2208 – на паркинга до зала „Дунав“, №2209 – до УМБАЛ „Медика“; №2210 – ул.“Църковна независимост“ до Съдебната палата;

 Схемата е разгледана и приета на Общинския експертен съвет по устройство на територията с Решение №1, Протокол №09/11.05.2022г.

Предстои на 16 юни ОбС – Русе да приеме Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2022 г. на територията на гр. Русе. Запазват се определените зони за разполагане на преместваеми обекти:

  1.1 Запазва се определеното зониране за разполагане на преместваеми обекти със специфични правила съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе , както следва:

               – Зона „А” – ул. “Александровска” от пл. “Батенберг” до пл. “Свобода”;

               – Зона „Б” – пл. “Свобода”;

               – Зона „В1” – от пл. “Свобода” до бул. “Цар Освободител”;

               – Зона „В2” – от бул. “Цар Освободител” до ул. “Мостова”;

               – Зона „В3” – от ул. “Мостова” до Дома на културата;

               – Зона „Д” – ул. “Борисова” с гаровия площад;

               – Зона „Е” – Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета п-ка/ в к-с “Изток”;

               – Зона „Ж” – Пазара “Сан Стефано”;

               – Зона „З” – пл. “Европа” в зоната около Дунав мост.

  1.2. Обособява се нова зона по поречието на река Дунав по ул.“Пристанищна“ от “Митница-пристанище Русе” до ул.“Майор Атанас Узунов“ с наименование: Зона „Крайбрежна“.

  1.3. Запазват се определените обществени озеленени площи по – Парк на “Възрожденците” и Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета поликлиника/ в к-с “Изток”/.

  2. Запазват се определените зони за разполагане на търговски обекти, стопанисвани от „Общински пазари” ЕООД – Русе, както следва:

   – в ж. к. „Здравец-изток” до ДКЦ-2;

   – в ж. к. „Чародейка – Г – ЮГ” до супермаркета;

   – в ж. р. „Мидия – Енос” кв. 160;

   – в ж. к. „Здравец” до бл. „Гагарин”;

   – в ж. к. „Възраждане” – Пазара „Сан Стефано”.

Предлага се обособяването на две нови зони за разполагане на търговски обекти стопанисвани от „Общински пазари“ ЕООД – Русе: както следва:

            -в ж.к. „Чародейка-Север“ – ул. „Филип Станиславов“ до бл. 401

            -в ж.к. „Здравец-Изток“ – между ул.“Рига“ и ул. „Киев“

  3. Запазват се определените зони за разполагане на цветни базари на различни места в ЦГЧ – до озеленена площ между сградата на Община Русе и ж. бл. „Ларго”, при градинката на ул.„Хан Крум” пред Младежкия център, зад градинката срещу Градските хали – в зона В2.

2. Заличават се позиции с номера: №22, №39, №1527, №438, №406, №190, №29, №63, №74, №570, №56, №320, №43, №4007, №537, №539, №129, №4, №8, №11, №509, №1709, №237, №638, №580, №542, №229, №4531, №545, №51, №35, №36, №37, №423, №26, №1702, №17, №16, №77, №1.

Приема добавяне на точка със стар номер №1528 на ул. „Плиска“ и ул. „Битоля.

            4. Приема нови места за разполагане на преместваеми обекти със следните нови номера на позициите:

№2201 – на обществен паркинг до НАП;

№2202 – на ул. „Петко Д. Петков“ и пресечката й с ул.“Проф. Асен Златаров“;

№2203 – на обществен паркинг на пл. „Дунав“;

№2204 – на външен паркинг на спортна зала „ОЗК – Арена Русе“;

№2205 – ал. “Възраждане“ върху съществуващо паркомясто;

№2206 – ул.“Студентска“ пред Русенски университет „Ангел Кънчев“,

№2207 – на паркинга до стадион „Локомотив“;

№2208 – на паркинга до зала „Дунав“,

№2209 – до УМБАЛ „Медика“;

№2210 – ул.“Църковна независимост“ до Съдебната палата;

Сподели: