Община Русе подпомага хора в неравностойно положение с изграждането на социални жилища и нова социална услуга

Готова е Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 година в Община Русе

През тази седмица експертите от дирекция „Общинска собственост и земеделие“ на Община Русе изготвиха  отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. както и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 година. Те ще бъдат разгледани на предстоящата сесия на Общински съвет – Русе в края на месеца.

Сподели: