Чист въздух в апартамента

Готова е краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2023 в Община Русе

Съгласно Закон за енергията от възобновяеми източници:

„Чл. 10. (1) Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с Националният план за действие за енергията от ВИ. Дългосрочните програми по ал. 1 се разработват за срок 10 години, а краткосрочните програми – за срок 3 години.

Община Русе разполага с десет годишна дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, която е използвана като основа за разработването на краткосрочна такава.

Краткосрочната Програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива за периода 2020-2023 г. е важен инструмент за прилагането на държавната енергийна и екологична политика на общинско ниво и следва принципите заложени в дългросрочната Програма.

Основните резултати, които трябва да бъдат постигнати след реализацията на краткосрочната Програма се изразяват в:

  • Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на територията на общината;
  • Повишаване сигурността на енергийните доставки;
  • Разкриване на нови работни места на територията на общината;
  • Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух;
  • Повишаване на благосъстоянието и намаляване на риска за здравето на населението.

Извършеното проучване на възможностите за използване на ВЕИ на територията на Община Русе показа, че най-перспективните източници са:

  • Слънчевата енергия;
  • Биомасата;
  • Водната енергия.

Геотермалната енергия също се нарежда сред перспективните енергийни източници, но на този етап разработките в тази сфера са изключително скъпи. Поради факта, че основното количество биомаса на територията на общината е отпадък от земеделската дейност е необходимо да се изберат технологии, които позволяват извличането на енергия от слама и други отпадъци, които са икономически ефективни. Изграждането и стопанисването на енергийни гори е перспективно начинание и общинската администрация следва да предприеме стъпки по реализация на подобен род проекти с помощта на Европейско финансиране.

Предстои общинските съветници да одобрят през този месец краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2023 година.

Сподели:

Още новини от деня