община русе

Приета е Наредба за изграждане и опазване на зелената система на Община Русе

Настоящата наредба се приема с цел подобряване и актуализация на нормите и процесите свързани с прилагането на правила за изграждането и опазването на зелената система на територията на община Русе. Политиката за изграждането и опазването на зелената инфраструктура е решаваща за осигуряване на  екологични, икономически и социални ползи за природосъобразното развитие на града. Именно с тази цел се предлага и приемане на нова  уредба, като се отменя приета през 2009г. наредба.

През годините се установи, че значителна част от изискванията и нормите в Наредбата за изграждането и опазване на зелената система на територията на Община Русе са неработещи, формални и създават противоречива практика. Структурирането на наредбата по раздели в този им вид е не добре систематизирано. Промените в действащата нормативна база налагат приемането на нов подзаконов нормативен акт с ясни правила по прилагането им.

В Глава II на настоящата наредба се определят функциите на органите, които следва да извършват управлението на Зелената система, а именно: Общински съвет Русе, Кмета на Община Русе и Кметовете на Кметства.

             С Глава III се определят етапите свързани с реализирането на всички елементи на Зелената система, които са: Устройство на елементите на зелената система; инвестиционно проектиране; изграждане на елементите на зелената система. За всеки етап са разписани подробни практически правила за реализирането му, както следва:

              Раздел 1 „Устройство на елементите на Зелената система“. Дават се указания свързани с практическото изпълнение . Става въпрос конкретно за прилагането на чл. 63, ал. 4 от ЗУТ.

             Раздел 2. „Инвестиционно проектиране на елементите на зелената система“. В този раздел се дават указания и разяснения във връзка с доказване на площите за озеленяване в проектите по част „Паркоустройство и благоустройство“ и необходимия им процент спрямо общата територия на имота съобразно с функционалната зона в която попада обекта. Целта на приемането на тези правила е да се постигне яснота и еднотипност при описване на баланса на територията в проекта касаещ озеленяването.

            Раздел 3 „Изграждане на елементите на зелената система“. Дават се основните принципи, които следва да се спазват: изпълнението е на база на одобрени проекти; в изпълнението трябва да са включени компетентни по тази част специалисти – ланд. архитекти; интензивното поддържане на младата трайна растителността следва да продължи две години.

            В Глава IV се посочват изискванията към участниците в строителния процес по отношение прилежащите територии на обектите свързани с опазването на трайната декоративна растителност. Определя се коя растителност следва да се премахва или да се извършва резитба на корони след разрешение от Община Русе по установения ред и за кои типове растителност не е необходимо да се иска разрешение.

            С Глава V се определят категориите озеленени площи съобразно интензивността на поддържането и характера им. Определят се контролните органи, които следят за дейностите по поддържане на елементите на зелената система.   

            Глава VI е свързана с изискванията за опазване на озеленените площи, дървесната декоративна и храстова растителност, процедурите и реда за премахване на декоративни дървета и възстановяването им с нови видове. Определя се коя растителност следва да се премахва или да се извършва резитба на корони след разрешение от Община Русе по установения ред и за кои типове растителност не е необходимо да се иска разрешение. Определят се правила за засаждане на улично алейни дървета съобразно ширина на тротоара или къде следва те да се възстановяват след премахването им. Посочват се правилата за премахване на декоративни дървета, част от Зелената система на Община Русе.

            Глава VII са определени контролните органи, които следва да следят за спазване на предвидените в тази наредба изисквания. Разписана е процедурата за реализиране на административно-наказателната отговорност, като са определени и санкциите за нарушения на разпоредбите  на наредбата.

За нарушения на правилата, записани в тази наредба, са предвидени редица санкции, целящи постигането на превантивен ефект и превъзпитаване на нарушителите към спазване на правилата в сферата на месното екологично законодателство.

С приемане на наредбата се очаква да бъдат постигнати следните резултати: подобряване на технологията, изискванията, правилата и процедурите касаещи управлението и поддържането на зелената система в интерес на физическите и юридически лица за да се избегне противоречива практика по прилагането им.

За прилагането на новата уредба не се предвижда разходването на финансови средства.

Днес общинските съветници в Русе приеха наредбата по предложение на кмета Пенчо Милков.

Сподели:

Още новини от деня