Общинските съветници в Русе с призив за спазване на добрия тон в залата за заседания и извън нея

Готова е Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изменение и отчитане на бюджета на община Русе

С ДВ бр. 107 от 2020г. е въведена промяна в Закона за местно самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, съгласно която показателите за разходи по чл.45, ал.2, букви „а“-„д“ от Закона за публичните финанси /ЗПФ/  се утвърждават от Общински съвет  по предложение на кмета на общината за кметства и населени места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл.11, ал.10 от ЗПФ. Утвърждаването на разходите следва да става предвид обективни критерии, определени с наредбата по чл.82, ал.1 от ЗПФ.

Ежегодно с приемането на общинския бюджет се определят разпоредителите с по-ниска степен по предложение на кмета на общината. Разпоредители с бюджет от по-ниска степен са тези, чиито бюджети се включват в бюджета на съответния разпоредител с бюджет от по-висока степен. Първостепенните разпоредители с бюджет упражняват контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 

Предвид отпадането на  с.Долно Абланово като кметство, на това населено място е назначен Кметски наместник и същият не е определен като второстепенен разпоредител. Всички кметове на кметства през годините са предлагани и определени като второстепенни разпоредители с бюджет и разполагат със средства,  уточнени в приетия бюджет за съответната година.

Основна цел на настоящата промяна е по справедлив и прозрачен начин да се утвърдят за делегирани от държавата и за местни дейности разходи, както и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:

 • Персонал;
 • Издръжка;
 • Лихви;
 • Помощи и обезщетения за домакинства;
 • Текущи субсидии;
 • Капиталови разходи.

С приемането на наредбата ще се регламентират условията и реда за осигуряване на разходи за делегирани от държавата и за местни дейности на кметства и населени места с кметски наместници, които не са определени като второстепенни разпоредители с бюджет. В настоящия момент в община Русе Кметският наместник на с.Долна Абланово не е определен за второстепенен разпоредител с бюджет. Разходите за населеното място са част от общинския бюджет и за тяхното изпълнение Възложител по ЗОП  е кмета на общината. 

Предвид промяната в ЗМСМА при разработването на проекта за бюджет 2021г. е предвидено специално приложение за с.Долно Абланово, което съдържа показателите по чл.45, ал.1, т. 2 от ЗПФ.

Предложените промени не противоречат на правото на Европейския съюз.

Предстои общинските съветници в Русе да приемат

Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изменение и отчитане на бюджета на община Русе, както следва:

§1. В чл.22 се допълва нова ал. 6 със следното съдържание „ Общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава показателите за разходи за делегирани от държавата и за местни дейности на кметства и населени места с кметски наместници, които не са определени  като второстепенни разпоредители с бюджет, въз основа на следните критерии:

1. Критерии по показатели за разходи по чл.45, ал.1, т.2 , букви „а“-„д“ от ЗПФ: 

 • брой население по постоянен адрес;
 • други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;
 • предложения на местна общност и/или кмет/кметски наместник.

      2. Критерии по показатели за разходи по чл.45, ал.1, т.2 , буква „е“ от ЗПФ: 

 • актуални данни за състоянието на социалната и техническа инфраструктура  в населеното място предвид спецификата на капиталовия разход, изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с кмета  на кметство или кметски наместник.
 • За капиталови разходи, свързани с техника, оборудване,  апаратура и автомобили – актуални данни за състоянието, изготвени от сектор Управление на собствеността, снабдяване и ведомствен контрол /УССВТ/.

      §2. В чл.22 се допълва нова ал. 7 със следното съдържание „Разпределението на разходите по утвърдените показатели за съответното населено място през бюджетната година следва да отговаря на изискванията на чл.52, ал.5 от ЗМСМА“.

     §3. Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изменение и отчитане на бюджета на община Русе влиза в сила от 01.01.2021г.

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на ОбС-Русе.

Сподели: