Готова е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

Наредба № 17 на ОбС – Русе, последно изменена с Решение №426 , прието с Протокол № /25.03.2021 г., урежда символиката на Община Русе, поради необходимост от уточняване на критериите за присъждане на званието “Почетен гражданин на град Русе” и присъждането на награда „Русе“ се налага промяна в наредбата. С настоящата промяна критериите стават по-ясни и справедливи. Това ще улесни присъждането на наградите не Община Русе .

Финансови средства за прилагане на изменението и допълнението към наредбата не са необходими. Увеличението на паричните премии, придружаващи Награда „Русе“, се покрива от сумите, планирани за двете отпаднали категории, т.е. това увеличение не внася промяна в общата бюджетна рамка на наградата, утвърдена до момента.

При изготвянето на настоящия проект не се установи той да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища, относно така изготвения проект за приемане на Наредба.

Общински съвет – Русе ще приеме на 16 юни по предложение на председателя на работната група Орлин Дяков Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва:

§ 1. чл. 27 ал. 2 придобива следната редакция:

 „ ал. 2 „Предложението се разглежда на председателски съвет, придружено от мотивационно писмо, в което се съдържа автобиографията на кандидата, както и причините, според критериите в наредбата за връчването на званието. Председателският  съвет излиза със становище, което се прилага към предложението.“

§ 2 В чл. 28 се правят следните допълнения:

След Общински съвет – Русе се добавя изразът „с квалифицирано мнозинство“.

§ 3 В Раздел IV „Награда Русе“ се правят следните изменения:

Чл. 40 ал.1 придобива следната редакция:

„Чл. 40. (1) Наградата “Русе” е ежегодна награда на Община Русе, с която се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката, получили международни, национални награди и номинации или с друг значителен  принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе“.

§ 3 чл. 45, ал. 2 и ал. 3 се правят следните изменения: 

В ал.2, вместо изразът „2 представители на ПККРВ“,  да се чете изразът „3 представители на ПККРВ“;

В ал. 3 ,вместо изразът „2 представители на ПКОНИ“,  да се чете изразът „3 представители на ПКОНИ“

Сподели: