община русе

Готова е Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе

Време за прочитане: 5 мин.

В момента за децата на територията на Община Русе функционират „Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе“, приети с Решение №846 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №32/12.12.2013 г., допълнени и изменени с Решение № 1312, прието с протокол № 47/26.02.2015 г. В процеса на прилагане на тези правила се установи нужда от тяхното усъвършенстване.

Към момента, според действащите Правила, за доказване на критериите за предимство се изискват документи, които в проекта на Наредбата отпадат като изискване, при записване на децата и се изискват само за сведение, без да се прилага копие от тях, а за други критерии е необходима редакция, като следните: критерий „дете отглеждано от един родител“ се променя, на критерий „дете полусирак“ и критерий „дете с неизвестен родител“, тъй като това дава яснота за случаите, в които детето е само с един родител.

Установи се необходимост от допълване на разпоредбата в Правилата, действащи към момента, при случаи на деца с предприета мярка за закрила от отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/. Общинска администрация работи активно в подкрепа на семейства, чийто деца са в ситуация на риск, по смисъла на Закона за закрила на детето и оказва необходимото съдействие за отглеждане на детето в детска ясла. В тези случаи след писмено становище от директор ДСП или издадена от него заповед за предприета мярка за закрила, детето се приема в детската ясла, извън класиранията.

В проекта на Наредбата се добавят допълнителни точки, според избора на желание за детска ясла, тъй като са чести случаите, при които деца се приемат по трето и четвърто желание, а родителите не записват децата. Така се дава възможност децата по първо желание да бъдат класирани преди децата по второ, трето и четвърто.

По действащите Правила, при равни условия, децата се класират според входящият номер, което практиката доказа, че не е работещ модел, тъй като още при раждането, родителите записват децата си, за да имат по-малък входящ номер, а когато същите бъдат класирани, не желаят да ги запишат, а очакват да им се пази място в детската ясла, докато родителите започнат работа. Това създава напрежение и конфликти между родителите и директорите, които разясняват правилата. В проекта на новия документ, при деца с равен брой точки, се прилага процедура на генериране и присъждане на случайни числа от електронната система за прием.

Освен това въвеждането на новите нормативни изисквания за събирането, работата и съхраняването на личните данни, наложи нормативната уредба, касаеща приема в детските ясли на територията на община Русе да бъде синхронизирана с действащото законодателтво. В проекта на наредбата е добавен текст, който указва, че след приключване на записването на приетите деца за всяко класиране, личните данни на заявителите и децата в заявленията се заличават. Ако детето не се класира, личните данни се заличават при навършване на тригодишна възраст на детето. При отказ от класиране, данните се заличават след подаването на заявлението.

Създадените добри практики и мотиви от действащите правила са пренесени в настоящия проект за нормативен акт и допълнени от законово регламентираните условия. Регламентирането на условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе ще въведе необходимата сигурност в процеса на прием, тъй като е обхванат целият процес на регистриране за участие в електронно класиране, редът за подаване на заявления за кандидатстване за прием и процедурата по класиране на децата в съответните детски ясли, както и списък със задължителни документи при записване в детска ясла.

Гореизложените мотиви и необходимост от актуализиране на Правилата, налагат създаване на нов нормативен акт – Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе, който създава ясни правила, по-добро познаване и прилагане от страна на участниците в процесите по отглеждане, възпитание и обучение –директори, родители, настойници. Така проектът гарантира по-голяма прозрачност и предвидимост по отношение на политиките, които предприема Община Русе.

С приемането на Наредбата се създава възможност за синхронизиране на организацията и дейността на детските ясли, разкрити на територията н Община Русе и процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване и отписване на деца от детските заведения.

Не на последно място следва да се има предвид, че обществените отношения, свързани с реда и условията за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски ясли на територията на община Русе е въпрос от местно значение, който не е уреден с правни норми от националното законодателство.

С предложеният проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе се цели прилагане на унифицирани процедури и създаване на по-точни правила по регистриране, класиране, записване, преместване и отписване на деца в общинските детски ясли на територията на община Русе.

Цели се и постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе с императивни законови норми.

Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Прозрачен и отворен механизъм за прием на деца в общинските детски ясли и контрол върху процесите на кандидатстване, класиране и записване на деца в общинските детски ясли.

Осъществяване на добра организация и практика при записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли в община Русе, съобразени с нормативните актове от по-висша степен и по-пълно обхващане на децата в ранна детска възраст на територията на община Русе.

При изготвянето на настоящия проект на Наредба не се установи тя да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Предлаганият проект е разработен в съответствие с изискванията на Общия регламент, относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Съдържанието в Наредбата не противоречи на норми от по-висока степен на европейското законодателство.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища, относно така изготвения проект за приемане на Наредба за организацията, дейността и приема в детските ясли на територията на Община Русе

Предстои Общински съвет – Русе да отмени Правила и критерии за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе, приети с Решение №846 по протокол №32/12.12.2013 г. на Общински съвет – Русе, допълнени и изменени с Решение № 1312, прието с протокол № 47/26.02.2015 г.
Предстои приемането на нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе.

Сподели:

Още новини от деня