община ценово

Готова е новата годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Ценово

На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост. Програмата трябва да съдържа:

 1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост.
 2. Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права.
 3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна.
 4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.
 5. Други данни, определени от общинския съвет.
  Воден от горното и на основание чл. 52, ал.

Предстои общинските съветници в Ценово да приемат годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Прогнозните очаквания по отношение на приходите от общинска собственост за определените обекти зa 2021 г. са в размер на 701 000 лв. 680 хил. лева от тях се очаква да дойдат от отдаване под наеми на имоти, а 20 хил. лева от разпореждане с общинска собственост.

Основните разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост са разходи за:

 • възлагане на оценка от оценител на имоти;
 • при необходимост възлагане изготвяне на проект за изменение на план за регулация и план за застрояване;
 • при необходимост за трасиране на имоти.
 • изготвяне на скици, разделяне на имоти.
 • закупуване на имоти.
  Основните разходи възлизат в размер на 10 000 лв.
Сподели: