Общинските съветници в Русе с призив за спазване на добрия тон в залата за заседания и извън нея

Готова е Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе 2020-2022

Предложеният проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе (Общинска стратегия) е разработен в изпълнение на разпоредбата на чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 18.09.2020 г.) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (НПрО, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 27.10.2020 г.), приета с Постановление на Министерски съвет №232/20.10.2017 г. Проектът е съобразен с Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Русе, утвърдена от областен управител на област Русе, съгласувана с началника на Регионалното управление по образование и одобрена от Областен съвет за развитие на област Русе с Протокол №1/2020 г. от заседание на Областен съвет за развитие. Стратегическият документ е подготвен в изпълнение на Заповед №РД-01-2143/11.08.2020 г. на кмета на Община Русе, за изготвяне на проект на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе.

В основата на Общинската стратегия е залегнат анализът за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе по чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, приет от Общински съвет – Русе с Решение №95, с протокол №6/21.02.2020 г.

Общинската стратегия включва анализ на състоянието и готовността на Община Русе и на образователните институции за осигуряване на подкрепа за личностно развитие, описание на перспективите, въз основа на изводите в анализа, стратегическите и оперативни цели, необходимите мерки и дейности в областта на подкрепата за реализиране на поставените цели.

По данни в НЕИСПУО към 15.09.2020 г. в детските градини в Община Русе са записани общо 4486 деца (от тях 2159 деца – 5 и 6 годишни). В училищата на територията на община Русе се обучават общо 15 784.

Към момента на изготвяне на стратегията в Община Русе съществуват следните образователни институции:

Детски градини и училища:

  • 19 общински детски градини и 5 частни детски градини;
  • 2 начални училища, от които 1 частно училище;
  • 16 основни училища;
  • 7 средни училища, от които 1 частно училище;
  • 3 профилирани гимназии, от които 1 частни профилирани гимназии;
  • 11 професионални гимназии;
  • 1 спортно училище;
  • 1 частно духовно училище;
  • 1 национално училище по изкуства.

Всеки има право на образование и може да повишава образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот. Ключови предизвикателства в периода на действие на първата общинска стратегията бяха свързани с утвърждаване на философията за приобщаващото образование в българската образователна система и предоставянето на подкрепа за личностното развитие на децата и учениците. От 2016 г. в България официално имаме приобщаващо образование, чиято идея е образованието да е ориентирано към индивидуалните потребности на ученика и детето. Създадоха се екипи за подкрепа на личностното развитие – психолози, логопеди, ресурсни учители. През изминалите години се осъществи прилагането на организацията и процедурите, изисквани от Закона за предучилищното и училищно образование и Наредбата за приобщаващото образование.

Предизвикателствата, в периода на действие на новия стратегически документ – свързани с надграждане на постиженията, както и с преодоляване на възникналите затруднения при прилагане на новата нормативна уредба. В общината трябва да се прилагат подходящи подходи за най-добра грижа, съобразена с индивидуалните потребности и способности на децата и учениците. Образователните институции са поставени пред предизвикателството да изискват нови компетентности и нов поглед от педагогическите специалисти върху собствената им работа. В училищата и детските градини са необходими нови специалисти, с които ще се разшири кръгът на участниците в работата на екипите за подкрепа за личностно развитие, тъй като екипната работа е основен подход в приобщаващото образование. Това поставя въпроса за непрекъсната повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, които предоставят обща и допълнителна подкрепа. От съществено значение е ефективното взаимодействие между институциите, между тях и семействата, включване на родителите в образователния процес, осигуряване на равен достъп до предучилищното и училищното образование.

Отчитайки негативните демографски тенденции – обхващането, приобщаването и интеграцията на всяко дете, както и подобряване на възпитателната работа и взаимодействие с родителите, най-вече с тези от малцинствените групи отново ще са във фокуса на работата на всички заинтересовани страни в областта.

Община Русе трябва да организира дейности за по-задълбочено разбиране и по-пълно използване на финансовите механизми и особености в сферата на приобщаващото образование и привличане и на проектно финансиране; популяризиране на философията на приобщаващото образование, просветеност на родителската общност, чувствителност на обществото към проблемите на децата и учениците със специални образователни потребности, разбиране за отговорностите на всички, проявявайки толерантност и търпимост.

Днес общинските съветници в Русе я разгледаха и приеха.

Сподели: