община русе

Готова е платформа за оповестяване на финансово-икономическата информация за общинските еднолични търговски дружества на интернет – страницата на Община Русе

Изработена е платформа за оповестяване на финансово-икономическата информация за общинските еднолични търговски дружества на интернет – страницата на Община Русе. Тя съдържа информацията за тримесечните отчети на публичните предприятия, включително бизнес плановете им за периода 2021 – 2023 г., одобрени от Общинския съвет. Това се посочва в отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица.

На последната за годината Комисия по приватизация бяха приети отчетът за 2020 г. и изготвеният план за работа през 2021 г. с допълнителни обекти за увеличаване приходите на общината.

След направен анализ и проведени работни групи е подготвена актуализация на Наредба 2 за началните наемни цени и е качена на сайта на Общинския съвет за обществено обсъждане.

Във връзка с инвестиционните намерения на граждани и фирми се подготвиха документи за поредната Комисия за общинска собственост, която ще се проведе другата седмица.

След съгласие на ОбС Русе за извършване на продажба на 5 енергийни обекта на обща стойност в размер на 118 110 лева без дължими данъци и такси и заплащане на съответните суми от „Електроразпределение Север“ АД ще бъде сключен договор за продажба на енергийните обекти до края на годината.

На кадастралната карта са нанесени отчуждените имоти около воден колектор в кв. Чародейка, въведен в експлоатация по проект на програма ИСПА от 2013 г. Съставени са актове за частна и публична общинска собственост.

Сподели: